Jooksva aasta eelarvet muudetakse tavapäraselt igal sügisel augustis laekunud ettepanekute põhjal. Kuna riigieelarve on koostatud eelnenud aasta sügisel ja osa rahastamisvajadusi on vahepeal muutunud, on otstarbekas muuta ka riigieelarvet. Kokku esitab valitsus riigikogule 53 muudatusettepanekut. Riigikantselei, õiguskantsler ning riigikontroll muudatusettepanekuid ei esitanud.

Valitsus teeb ettepaneku välisvahendite kaasrahastamise jäägi arvel suunata kokku 8 miljonit eurot kirikutele tegevustoetuseks – 6,8 miljonit Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja 1,2 miljonit Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule. Haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas läheb 15 miljonit eurot erakoolide lepingute sõlmimiseks. Kaitseministeeriumi valitsemisalas suunatakse liikmemaksude ülejäägi ja edasi lükkunud investeeringute arvelt Kaitseliidu toetuseks 2,9 miljonit eurot.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala saab kaasrahastamise jäägi arvelt juurde 2 miljonit eurot kohaliku omavalitsuste teede remondiks ja teehoiuks. 15 miljonit saab juurde Eesti Raudtee ning samuti 15 miljonit eurot maanteeamet riigimaanteede koondprojektiks ja Kose-Võõbu teelõigu ehituseks. Veeteede Amet saab tuletornide renoveerimiseks ja muudeks investeeringuteks 810 000 eurot ning radarite soetuseks 820 000 eurot.

Siseministeeriumi valitsemisala saab kaasrahastamise jäägist 800 000 eurot mobiilsete kiiruskaamerate ostuks. Riigisaladusega seotud tegevuskuludeks läheb 21 miljonit eurot.

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas läheb valitsuse reservi suunatud vahendite arvelt 1 miljon eurot sihtasutusele Theatrum investeeringutoetuseks, 1,8 miljonit eurot Narva Vaba Lava finantskohustuste ennetähtaegseks tagasimaksmiseks ja 600 000 eurot Eesti Rahvusringhäälingule küberjulgeoleku seaduse täitmisega seotud kuludeks.