M. Kohava kirjutas muu hulgas 2. mail 2017 a: "Selleks, et menetlus oleks eesmärgipärane ja efektiivne, ei ole mõistlik korraldada planeerimismenetlust aladel, millele reaalselt uue tehase rajamine ei ole perspektiivne. Seetõttu peame põhjendatuks jätta planeeringualast välja alad, mille puhul nendelt aladelt sobiva ehituskrundi leidmise edulootus on olematu sõltumata sellest, kas planeerimisprotsessi ja keskkonnamõjude hindamise tulemused sellist ehitamist lubaksid või mitte. Palume planeeringualasse mitte võtta Pärnu, Jõgeva ja Põlva maakonda."

A. Polli ja M. Kohava kirjutasid 8, oktoobril 2018 a:
"Osaühing EST-FOR Invest (edaspidi: EST-FOR) palub Räpina vallavolikogul toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Räpina valla territooriumil. Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Räpina valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist."

Palun kirjeldage mulle, et saaksin rahvale selgitada, kuidas on teie äriplaan muutunud, et olematu edulootusega piirkonnas soovite hakata nüüd tehasele krunti otsima.

2. Räpina volikogu koosolek on kavandatud 24. oktoobriks 2018. Volikogu esimees T. Helm on väitnud volikogu liikmele, et ta ei kavatse avalikku koosolekut korraldada. Tore, et ta on nüüd meelt muutnud. Mis kuupäevaks on teid T. Helmi poolt kutsutud Räpinasse avalikkusega kohtuma?