Kontserni 2018. aasta 9 kuu käive moodustas 49 835 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,5%. Hulgimüügi käive vähenes 1,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

2018. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 57,1%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 50,4%. 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 15 926 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 11 763 tuhat eurot.

2018. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 23,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 9 kuuga 17 113 tuhat eurot, mis tähendab 34,3% rentaablust (13 149 tuhat eurot ja 26,3% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 9 kuuga 9 858 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 309 tuhat eurot 2017. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 19,8% võrreldes 18,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Varade maht vähenes

Seisuga 30. september 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 43 609 tuhande euroni, kahanedes 17,5% võrreldes 31. detsembriga 2017.

Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 776 tuhande euro võrra ja moodustasid 2018. aasta 30. septembri seisuga 3 492 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 164 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 596 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 7 989 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 30. septembri seisuga 32 985 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2018.aasta 9 kuuga 1 667 tuhande euro võrra.

Kontserni 2018. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 497 tuhat eurot, 590 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personalis suured muutused

2018. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 098 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2017 seisuga oli 2 279 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2018. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 361 tuhat eurot (10 730 tuhat eurot 2017.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 594 tuhat eurot.

12. jaanuaril 2018 toimunud AS Silvano Fashion Group erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt dividendina 0,30 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 25.01.2018, makse teostatud 29.01.2018).