Kohtu hinnangul on tagajärg, mida Skinest Energia esialgse õiguskaitsega takistada soovib saabunud kuna Enefit Green viis koondumise lõpuni juba 6. novembril ehk enne kaebuse esitamist.

Skinest Energia esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada konkurentsiameti 06. novembri otsuse, millega anti luba Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumisele, ning tuvastada, et nende koondumine on keelatud.
Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata koondumise jõustamine kuni kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet oma otsuses leidis, et koondumisega ei kaasne konkurentsiseaduses nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Seega puudub koondumisel negatiivne mõju ka avalikele huvidele. Sama leidis esialgse õiguskaitse osas ka kohus. Lisaks ei ole võimalik praeguse seisuga, kus koondumine on juba lõpule viidud, ka enam üks-ühele taastada koondumiseelset olukorda.

„Arvestades, et koondumist tuleb selle läbiviimise seisuga lugeda õiguspäraseks ning kaebaja ei ole toonud välja argumente selle kohta, et koondumine omaks kohest pöördumatut mõju tema õigustele, ei kaalu kaebaja huvid kohtu hinnangul praegusel juhul üles kolmandate isikute huve, “ leidis kohus.

Tänane määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse kohaldamist ja on vaidlustatav 15 päeva jooksul. Kohus andis ühtlasi menetlusosalistele võimaluse esitada hiljemalt 7. jaanuariks 2019 seisukoht kaebuse enda menetlusse võtmise küsimuse lahendamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid