Kaks ja pool nädalat tagasi, 27. märtsil saatis tuuleärimeestest vendadele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv ettevõte Eleon Green OÜ – mis kandis eelmise aasta juuli lõpuni nime Kindel Vara OÜ –, Lüganuse vallale ja justiitsministeeriumile teate ehitustegevuse alustamisest Aidu tuulepargis.

Päev hiljem, 28. märtsil kirjutas juba kohalik leht Põhjarannik, et hoolimata ligi kahe-aastasest kohtuvaidlusest riigiga – mis on peatanud ehitustegevuse Aidu tuulepargis –, leidsid Sõnajalad võimaluse jätkata pargis ehitustegevust vana, Kindel Vara OÜ ehitusloa alusel, mida nende sõnul ei tühistatud, kui uus ehitusluba Aidu Tuulepark OÜ-le väljastati.

Põhjaranniku andmeil oli mõned päevad pärast ehituse algust juba üks plaanitud kahest tuulikust püsti ning ehitustegevuses ei näinud midagi ebaseaduslikku ka kohaliku Lüganuse valla juht Andrea Eiche, kelle sõnul on nad vallas kaks korda dokumendid üle vaadanud ja saavad kinnitada, et Eleon Greenil on kehtiv ehitusluba. Asjaga seotud ministeeriumid aga seda meelt ei ole.

Üsna kiiresti reageeris toimunule kaitseministeerium, kes sai asjast teada ajakirjanduse vahendusel, ning on üks peamisi riigiasutusi, kellega Sõnajalad Aidu tuulepargi ehitusloa ja hoonestusõiguse pärast praegu kohut käivad. Asekantsler Meelis Oidsalu saatis kaks päeva pärast ehitustegevuse algust, 29. märtsil kirja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti (TTJA) juhile Kaur Kajakile.

Asekantsler kutsus tehnilist järelevalvet kiirelt tegutsema ja mitte murduma

Ärilehe käsutuses olevas kirjas ütleb Oidsalu, et kaitseministeerium on seisukohal, et Kindel Vara OÜ-le 2013. aastal antud ehitusload ei kehti, kuna ettevõte ei alustanud 2 aasta jooksul ehitustegevust – seda seisukohta on väljendanud kohalik omavalitsus, kes nüüd tunnistas ehitusload kehtivaks.

Ka on kõnealused ehitusload sisuliselt õigusvastased, sest ei vasta ei ehitusseadustiku ega lennundusseaduse nõuetele. „Teiste etteheidete hulgas puudub ehituslubade aluseks oleval ehitusprojektil kohustuslik kaitseministeeriumi kooskõlastus,” märkis asekantsler kirjas TTJA juhile.

„Kuivõrd Aidu tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule läbi julgeolekurajatiste töövõime olulise vähendamise, peab riik astuma täiendavaid samme, et ebaseaduslikku ehitustegevust peatada,” ütles Oidsalu, rõhutades, et sellest lähtuvalt on just tehnilise järelevalve ametil oluline roll.

Nii palus ministeeriumi asekantsler TTJA-l asuda viivitamatult teostama ehitusobjektil riiklikku järelevalvet ja juba 29. märtsi seisuga peatada ehitustegevus tuulepargis. Ka avaldas ta ministeeriumi nimel „lootust, et riigi ühtne positsioon püsib murdumatuna, kuivõrd elulistes asjaoludes ei ole seni midagi muutunud, st riigi julgeolek saaks olulise hoobi tuulepargi kerkimisel”.

Kuigi TTJA-st kinnitati Ärilehele lõppeval nädalal – ehk kaks ja pool nädalat pärast ehitustegevuse algust –, et menetlus on tõepoolest alustatud, märgiti ühtlasi, et veel on vara selle tulemustest rääkida.

Kolm ministeeriumi peavad ehitust ebaseaduslikuks

Lisaks kaitseministeeriumile on ka justiitsministeerium ja keskkonnaministeerium asunud asjas seisukohale, et Sõnajalgade 27. märtsil alustatud ehitustegevus on ebaseaduslik.

Seda ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep ka Eleon Green OÜ-le 5. aprillil saadetud kirjas, kus märkis, et ministeerium on seisukohal, et tuulepargi ehitamine on Aidu tuulepargi maa-alal lähtudes kohtu poolt määratud esialgse õiguskaitse kehtivusest igal juhul keelatud.

Ministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik lisas kommentaaris Ärilehele, et kuigi nemad teostavad haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse üle, ei võimalda seadus neil Lüganuse valla sanktsioneerimist ehitustegevuse lubamise osas ega ehitustegevuse piiramist. „Olukorrale tuleb lahendus leida käimasolevate kohtumenetluste käigus,” lausus ta.

Kuivõrd asjaga on seotud ka keskkonnaministeerium – kellelt Sõnajalad küsisid eelmisel sügisel korduvalt, kas nad võivad Eleon Green OÜ, endise Kindel Vara OÜ ehituslubade alusel siiski ehitustegevust jätkata, kuid said eitava vastuse –, on ka see riigiasutus seisukohal, et täna Aidu tuulepargis aset leidev ehitustegevus on ebaseaduslik.

„Kui arendaja jätkab Aidu tuulepargis ehitustegevust, siis ei ole riigil muud võimalust, kui pöörduda oma õiguste kaitseks ja ehitustegevuse peatamiseks kohtu poole,” märkis keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Silver Jakobson. Kuigi kolm ministeeriumi on seisukohal, et tegemist on ebaseadusliku ehitustegevusega, Sõnajalad ise seda olukorda nii ei näe.

Ehitavad kehtiva ehitusloa alusel

Eleon Green juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on etteheited kohtuvaidluste eiramisest kohatud, põhjendades seda sellega, et Kindel Vara OÜ-le väljastatud ehituslubasid ei ole kohtus vaidlustatud. „Kindel Vara OÜ-le väljastatud ehitusload on kehtivad, mida on kinnitanud kohalik omavalitsus kui vastavate ehituslubade väljastaja,” lausus ta.

Tema selgituste kohaselt ehitavad nad kehtiva ehitusloa alusel, kuna esimesed ehitustööd teostati enne 2 aasta möödumist ehitusloa väljastamisest, mis muutis ehitusloa tähtajatuks. Ühtlasi märkis ettevõtja, et keskkonnaministeerium, kes on seadnud hoonestusõiguse tuulepargi rajamise kohustusega, ei saa seada mistahes keelde ehitustegevuseks.

„Tuulikud on rajatud hoonestusõiguse alusel ja on hoonestusõiguse olulised osad, mis aga ei kuulu riigile,” lausus Sõnajalg. Ta on ühtlasi seisukohal, et keskkonnaministeerium ei ole eelmisel sügisel kordagi Kindel Vara ehituslubade alusel ehitamist keelanud. „See on vale väide.”

Siiski leiab keskkonnaministeeriumi dokumendiregistrist mitu kirja, kus ministeerium ütleb korduvalt ministri isikus, et ei pea „põhjendatuks, eesmärgipäraseks, hea halduse ega menetlusökonoomia põhimõtetega kooskõlas” olevaks võimaldada Aidu Tuulepark OÜ-le antud hoonestusõiguse edasi võõrandamist Eleon Green OÜ-le.

Sõnajalgade plaan on lihtne – panna kaks tuulikut püsti ja ühendada nad võrku. Andres Sõnajala sõnul on see vajalik selleks, et Eleon saaks jätkata uue tuuliku sertifitseerimisega, mis on esmaseks eelduseks selle välisturgudele viimiseks. Täiendavaid tuulikuid praegusel hetkel arendajatel kavas püstitada ei ole.

Lammutamise korral peab riik julgeolekuohtu tõendama

Küsimuse peale, kas nad on valmis selleks, et riik käseb neil need kaks püstitamisel olevat tuulikut maha lammutada – sellele võimalusele viitab 17. jaanuari riigikohtu otsus –, ütles Sõnajalg, et kuigi riigikohus leidis tõepoolest, et ka õiguslikul alusel püstitatud tuulikud võib lammutada, peab tõendamist leidma väide, et riigi julgeolek on ohus.

„Julgeolekuoht ei saa õigusriigis sõltuda sellest, kas tuulepargi rajaja on riigile kuuluv äriühing Eesti Energia või erakapitalil põhinev ettevõte. Lammutamise korral tuleb vaieldamatult alustada nendest kõige suuremat mõju omavatest tuulikutest,” märkis arendaja, viidates kõigile teistele Ida-Virumaa tuuleparkidele, alustades Eesti Energia 17 tuulikuga tuulepargist vahetult riigipiiri lähedal Tuhamäel.