Maanteeamet väljastab parklatele sõidukiomaniku andmed juhul, kui sõlmiti parkimisleping ehk parklas on olemas parkimistingimustega liiklus- ja teavitusmärgid, lepinguga on kokku lepitud leppetrahvinõudes, lepingut on rikutud ja parkimise korraldaja on rikkumise järgselt esitanud leppetrahvinõude, leppetrahvinõue on täitmata ning leppetrahvinõue ei ole aegunud.

Maanteeamet väljastab eraparklale andmed, kui ametil on ligipääs ettevõtte elektroonilisele parkimise infosüsteemile, kus on GPS-märgise ja ajatempliga fotod, millega on parkimistingimuste rikkumine tõendatud. Lisaks peab ettevõttes töötama andmekaitsespetsialist, kes tagab andmete korrektse töötlemise.

Ettevõte on kohustatud omanike andmetele ligipääsu saamiseks olema kehtestanud ja avaldanud privaatsuspoliitika, mis annab ülevaate, kuidas ettevõte isikute andmeid töötleb ning ettevõttel on isikuandmete töötlemise toimingute register, mis annab ülevaate, milliseid isikuandmeid, mille alusel ja mis eesmärkidel ettevõttes töödeldakse ning kellele ja mille alusel neid edastada võib.

Maanteeamet väljastab tingimustele vastavatele eraparklatele sõiduki omaniku isikukoodi. Kui tegemist on firmale kuuluva sõidukiga, väljastatakse sõiduki omaniku registrikood. Liisingusõidukite puhul väljastatakse vastutava kasutaja (liisinguvõtja) isiku- või registrikood.

Oluline on tähele panna, et parkijatel on võimalik andmete edastamist parkimiskorraldajale vältida viimasega suheldes ning tasudes maksmata jäetud leppetrahvid. Leppetrahvi määramise vältimiseks peab korrektselt täitma parkimistingimusi, sh tasuma parkimise eest.

Sõidukiomanike andmeid töödeldakse liiklusseaduse alusel, mis võimaldab juurdepääsupiiranguga andmeid väljastada õigustatud huvi olemasolu korral.

15.01.2019 jõustunud ringkonnakohtu otsusest tulenevalt on eraparklatel õigustatud huvi sõidukiomanike andmete saamiseks. Varasemalt lähtus Maanteeamet 2012. aastal tehtud kohtuotsusest, mille kohaselt puudus eraparklatel õigustatud huvi sõidukiomanike andmete saamiseks.