„Käesolevaga teatan, et hetkel ei toimu ehitustegevus, vaid kahe poolelioleva tuuliku montaaži lõpule viimine, mida ei ole võimalik antud etapis ohutult peatada,” ütles Ida-Virumaal Aidu tuuleparki 27. märtsil kahte tuulikut püstitama asunud Eleon Green AS-i juhatuse liige Oleg Sõnajalg eilses teates tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile.

Natuke enne seda oli TTJA ametnik toimetanud Sõnajalale kätte möödunud nädala reedel tehtud ettekirjutuse, mille kohaselt tuli arendajal ehitustegevus pargis peatada, kuna tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule. Ühtlasi on amet seisukohal, et arendaja tegevus on ebaseaduslik, kuna tal pole kehtivat ehitusluba.

Tuulikute montaaži pooleli jätmine põhjustaks kõrgendatud ohuolukorra

Sõnajalg ütles teates TTJA-le, et nad ei saa tuulikute montaaži pooleli jäta, kuna see tooks endaga kaasa kõrgendatud ohuolukorra. Ta põhjendas seda sellega, et ühel püstitatud tuulikust on tiivik lukustatud, kuid tuuliku torni poldid ei ole pingutatud. „Rootorit ei ole ohutu enne lukust lahti lasta, kui torni poldid on pingutatud,” märkis arendaja, viidates sellele, et torni poltide pingutamine on 4-5 päeva töö.

Teise tuuliku puhul tõi ta välja, et selle generaator on tõsteasendis ja selles asendis ei tohi generaator olla rohkem kui 1 nädal. „Vastasel juhul saab tuuliku generaator pöördumatuid kahjustusi ning kahju suurusjärk on ca 1 miljon eurot,” märkis Sõnajalg, lisades, et tõsteasendis on ka tuuliku tiivik, mis on kokku pandud. „Labad ei tohi olla vastavas asendis rohkem 1 nädal. Vastasel juhul saavad labalaagrid pöördumatuid kahjustusi ning kahju on suurusjärgus üle poole miljoni euro,” sõnas arendaja.

Ka rõhutas Sõnajalg, et ennekõike ei saa nad neid töid pooleli jätta ohutuse kaalutlustel. „Tuuliku püstitamine on seotud sobivate ilmastikutingimustega ning arvestades ilmaprognoosi on kogu töö ette valmistatud vastavalt, et käesoleva nädala lõpuks on montaaž lõppenud. Tugeva tuule tõusmisel võib pooleliolev montaaž põhjustada tuuliku kandekonstruktsioonide purunemise olla seega suure ohu allikaks,” põhjendas ta.

Sõnajala sõnul peaks TTJA kohustus olema ohu ärahoidmine, mitte kõrgendatud ohuolukorra tekitamine ja arendajatele miljonitesse eurodesse ulatuva kahju tekitamine. Ka viitas ta ehitusseadustiku punktidele, mille järgi on TTJA-l on võimalik sekkuda ehitustegevusse üksnes ohutuse küsimuse korral.

„Antud juhul on aga TTJA asunud hindama kas kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba on kehtiv või mitte ning kas vastav ehitusluba on õiguspärane või mitte. Vastav pädevus TTJA’l puudub, millega nõustus TTJA ka ärakuulamisel,” lausus Sõnajalg teates ametile. Ka rõhutas ta, et kaitseministeeriumi väide, nagu nad paneksid Aidu tuulepargi rajamisega ohtu riigi julgeoleku, on ekslik.

TTJA hinnangul rikuvad ettekirjutust

Tehnilisest järelevalvest öeldi Ärilehele, et nad on saanud kätte arendaja eilse teate, kus ta ütleb, et lõpetab Aidu tuulepargis ehitustegevuse, kuid montaažiga jätkab. Küll aga ei saa nad nõustuda arendaja käsitlusega nagu oleks ta tuulikute ehituse lõpetanud.

„Ehitusseadustiku § 4 kohaselt on ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused,” ütles Anne-Mai Helemäe TTJA-st.

Kuna tuuliku montaaži käigus paigaldatakse tuulikule olulised osad ning sellest tulenevalt muutuvad selle füüsikalised omadused – nagu näiteks kõrgus –, on tegemist ehitamisega. „Sellepärast on TTJA seisukohal, et tuuliku montaaži jätkamisega rikub arendaja talle tehtud ettekirjutust,” lausus Helemäe.

Arendaja jääb aga selle juurde, et on ehitustegevuse lõpetanud. „Ehitustegevus lõppes taldmiku, vundamendi ja betoontorni valmimisega, mis kõik valmisid enne kohtu poolt esialgse õiguskaitse rakendamist,” märkis Oleg Sõnajalg. Ka väitis ta, et mitte kusagil mujal Euroopas ei käsitleta tuuliku detailide monteerimist ehitustegevusena vaid montaažina.

TTJA on öelnud, et ettekirjutuse rikkumine võib tuua arendajale kaasa kuni 64 000 euro suuruse trahvi. Amet on ka varasemalt teistel ehitusobjektidel ehitustegevust peatanud ning hoiatanud sunniraha rakendamisega. Üldjuhul on hoiatusest piisanud ja trahvi väljakirjutamiseni pole amet jõudnud.

"Meie soov on leida lahendus, mis rahuldaks mõlemat osapoolt. Kui aga ehitustegevus jätkub, siis teeme sunniraha hoiatuse," kinnitas Anne-Mai Helemäe TTJA-st.

Leidsid võimaluse ehituse jätkamiseks

Kuigi Sõnajalgadele kuuluva Aidu tuulepargi ehitus Ida-Virumaal on varsti kaks aastat kohtuvaidluse tõttu riigiga seisnud, leidsid ettevõtjad võimaluse, kuidas ehitusega edasi minna ja kahte tuulikut püstitama asuda.

Kolm nädalat tagasi, 27. märtsil saatis tuuleärimeestest vendadele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv ettevõte Eleon Green OÜ – mis kandis eelmise aasta juuli lõpuni nime Kindel Vara OÜ –, Lüganuse vallale ja justiitsministeeriumile teate ehitustegevuse alustamisest Aidu tuulepargis, viidates, et teevad seda kehtiva ehitusloa alusel.

Siiski on kolm ministeeriumi ehk kaitse-, keskkonna- ja justiitsministeerium nimetanud ettevõtjate ehitustegevust Aidus ebaseaduslikuks. Kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu avaldas 29. märtsil tehnilise järelevalve juhile saadetud kirjas lootust, et riik püsib asjas murdumatuna.