Millistel tingimustel võib sellise kokkuleppe sõlmida?

Kuna konkurentsipiirang seab töötajale tema töökoha või tegevusala valikul olulised piirangud, näeb seadus ette konkreetsed tingimused ja kriteeriumid, millele kokkulepe peab vastama:

piirang peab olema vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi; piirang peab olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ja äratuntavalt piiritletud.

Kas piirang kehtib töö tegemise asulas või kogu maailmas?

Nagu ülal välja toodud, peab konkurentsipiirang olema ka ruumiliselt mõistlikult ja äratuntavalt piiritletud. Kokkuleppest peab selgelt tulenema, kus piirang kehtib. See võib olla linn, riik, kontinent, sõltuvalt tegevusala ja piirangu sisust. Probleeme võivad valmistada olukorrad, kus töötaja teeb tööd lisaks Eestile ka väljaspool Eestit. Hiljutises lahendis leidis riigikohus, et kui tööandja tegutseb töötajale teadaolevalt ka väljaspool Eestit, kuid pooled ei ole konkurentsipiirangus väljaspool Eestit selge sõnaga kokku leppinud, siis väljaspool Eestit piirang ei kehti. Kohtupraktikas on lubatavaks peetud ka ülemaailmseid konkurentsipiiranguid, kuid nii ulatuslike piirangute vastu peab tööandjatel olema eriline majanduslik huvi.

Seega tuleb piiriüleste olukordade juures erilist tähelepanu pöörata just konkurentsipiirangule ja selle sõnastusele.

Kui kaua saab selline kokkulepe kehtida?

Üldise põhimõtte järgi lõppevad koos töölepingu lõppemisega ka selles sisalduvad õigused ja kohustused, kuid sellest on mõned erandid. Seadus annab tööandjale võimaluse kokku leppida konkurentsipiirangus, mis kehtib edasi ka pärast töösuhte lõppemist. Tuleb aga tähele panna, et ka sellise kokkuleppe kehtivuse eeldusteks on:

  • kokkulepe ei või olla sõlmitud pikemaks perioodiks kui 1 aasta pärast töösuhte lõppemist;
  • kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult;
  • tööandja maksab töötajale piirangust kinnipidamise eest igakuist mõistlikku hüvitist.

Mõistliku hüvitise suurust seadus ette ei anna ning arvestada tuleb iga juhtumi asjaolusid. Mida „karmim" on piirang, seda suurem peaks olema ka hüvitis.

Kokkuvõtteks - väldi tühist kokkulepet

Konkureerimise keelamise puhul on tegemist ulatusliku piiranguga töötaja tegevusvabadusele, mistõttu tuleb selle sisu ja sõnastus alati hoolikalt läbi mõelda, sest seaduse tingimustele mittevastav piirang on tühine. Piirang peab olema vajalik tööandja erilise majandusliku huvi kaitseks ning mõistlikult ja äratuntavalt piiritletud.