Uustal töötas Novatoursi tegevjuhina alates 2009. aasta lõpust ja sama aastal valiti ta juhatusse, selgus kohtu otsusest. Juhatuse liikme tööülesannete täitmise eest ta töötasu ei saanud ning ülesanded tegevjuhi ja juhatuse liikmena olid eristatavad. Uustal tegi töötajana näiteks personalitööd, mida juhatuse liikmed ei tee. Samuti ostis ta tegevjuhina sisse teenuseid, midsa samuti äriühingu juhatuse liige ei tee.

Novatours lõpetas 2017. aastal Uustaliga juhatuse liikme lepingu ja ei lubanud teda enam töökohale. Sama aasta veebruaris saatis Uustal meediale teate, et ettevõttest lahkumisel teda ähvardati ning ka seda, et kahtlases seisus Novatoursi Eesti üksuses on toimunud ebaselged tehingud.

Uustal nõudiski kohtus saamata töötasu kuni ajani, kui tal lubati tööd teha.

Kohus leidis, et pooltel ei ole vaidlust ei ole selle üle, et Uustal asus alates 2009. aastal tööle Novatoursi tegevjuhina. Samuti ei vaieldud selle üle, et Uustal kutsuti 2017. aastal juhatuse liikme kohalt tagasi. Kuid vaieldi selle üle, kas Uustali tööleping tegevjuhina lõppes juhatusse valimisega.

Kohtu arvates peab töölepingu lõppemine peab olema selgelt fikseeritud, kuid Novatours ei esitanud mitte ühtegi fakti Uustaliga töölepingu lõpetamise kohta.

Kohus mõistis Novatoursilt Andree Uustali kasuks välja saamata töötasu 155696.97 eurot bruto ja puhkusehüvitis 23510,48 eurot bruto.

Samuti peab Novatours maksma Uustalile välja viivise töötasu maksmisega viivitamise eest 3936,72 eurot.

Samuti peab Novatours tasuma Uustali poolt tehtud menetluskulud 3038,4 eurot.

Pooled võivad esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul, alates otsuse tervikuna kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kaebus võidakse lahendada kirjalikus menetluses, kui kaebuses ei taotleta selle lahendamist istungil.

Möödunud aastal jättis töövaidluskomisjon Uustali nõude Novatoursi vastu rahuldamata.