„Nii nagu iga äriettevõte esitab oma majandustegevuse kohta aruande kord aastas, nii koostab ka riik oma majandustegevuse kohta aruande igal aastal,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Sisuliselt on see valitsuse üks põhjalikumaid kokkuvõtteid sellest, mis on tehtud ja kuidas riik tegutseb. Ja igaüks võib sealt veenduda, et riigi rahaasjad ja raamatupidamine on korras,“ lisas ta.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigi möödunud aasta majandusaasta koondaruande. Riigikontrolli hinnangul on aruanne olulises osas õige ning kajastab õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Möödunud aastal olid riigi eelarve kulud ja investeeringud kokku 10,27 miljardit eurot. Tulud olid 9,95 miljardit eurot. Eelmisel aastal ületasid kulud ja investeeringud tulusid 318,6 miljoni euro võrra. Riigil oli varasid möödunud aasta lõpu seisuga kokku 16,07 miljardi euro väärtuses, millest enamuse moodustasid põhivarad.

Varad tervikuna kasvasid aastaga 668,7 miljoni euro võrra. Riigi konsolideeritud kohustised ulatusid 2018. aasta lõpus 8,82 miljardi euroni, mis on 860,1 miljonit rohkem kui aasta varem. Laenukohustised moodustasid sealhulgas 3,08 miljardit eurot, kasvades aastaga 175,6 miljonit eurot.

Riigi konsolideeritud andmetes on toodud lisaks riigieelarvelistele asutustustele ka riigi valitseva mõju all olevate sihtasutuste, näiteks KredEx ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla, ja ettevõtete, nagu Eesti Energia, Eleringi ja Tallinna Sadama finantsandmed. Riigikassa otsesed võlakohustused olid möödunud aasta lõpul 454 miljonit eurot.

Tegemist on iga-aastase riigi majandusaasta aruandega, mis annab ülevaate riigieelarves seatud eesmärkide saavutamisest, riigi finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Aruande juurde kuulub riigikontrolli kontrolliaruanne.

Valitsus esitab riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande riigikogule kinnitamiseks. Aruandega saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.