Euroopa Liit toetab läbi Euroopa ühendamise rahastu värske rahastusvooru 1,305 miljoni euroga Paldiski Lõunasadama süvendamist. Tallinna Sadama jaoks on Paldiski Lõunasadama süvendamine oluline selleks, et suuremad laevad saaksid sadamasse siseneda. Projekt hõlmab nii süvendustöid kui ka geoloogilisi ja keskkonnamõjudega seotud uuringuid. Projekti kogueelarve on 6 miljonit eurot.

Kokku investeerib Euroopa Liit 39 transpordiprojekti, millega aidatakse luua transpordiühendusi kogu Euroopas, keskendudes samal ajal kestlikele transpordiviisidele, üle 117 miljoni euro. Rahastatud projektidega vähendatakse kaubarongide tekitatavat müra, arendatakse ja tõhustatakse piiriüleseid raudteeühendusi ning ajakohastatakse sadamataristuid.

Projekte rahastatakse Euroopa ühendamise rahastust, mis on Euroopa Liidu rahastamismehhanism transporditaristu investeeringute toetamiseks. Rahastatavad projektid valiti välja kõigis liikmesriikides üheaegselt toimunud projektikonkursil. Euroopa Liidu rahaline panus makstakse välja toetustena ning omafinantseeringu määr sõltub projekti liigist.

Käimasoleva, 2014–2020 eelarveperioodil on liikmesriikidel võimalik Euroopa ühendamise rahastust saada kokku 23,2 miljardit eurot üleeuroopalise transpordivõrgu projektide toetuseks. Alates 2014. aastast, mil Euroopa ühendamise rahastu kasutusele võeti, on korraldatud kokku kuus projektikonkurssi, igal aastal üks. Kokku on praeguseks toetatud 756 transpordisektori projekti kogusummas 22,3 miljardit eurot.