Veterinaar- ja toiduamet (VTA) sai teate M.V.Wooli toodetega seostatud haigusjuhtumitest rahvusvahelisel naistepäeval 8.märtsil.

Perefirma ok kinnitanud, et nende tooted on tarbijale ohutud,tuues välja Euroopa Liidu piirmäärad. Ka praegu on firma tooted jaekaubanduses müügil.

Kui VTA ütleb, et jaemüügis on leitud nakatunud tooteid, siis ettevõte väidab, et neil juhtudel rikuti proovide võtmise protseduuri, kuna listeeriasisaldust tuleb jaekaubanduses mõõta 1 grammis tootes, mida VTA ei teinud.

2.detsembril arutas Tallinna Halduskohtus kohtunik Maret Hallikma juhtimisel M.V.Wooli kaebust, milles ettevõte taotles kohtult esmast õiguskaitset VTA 25.novembri ettekirjutuse osas, millega amet sulges ettevõtte tootmisüksused ning kohustas laovarud hävitama.

3.detsembri määrusega otsustas kohus, et VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et ettevõte ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub. Küll aga rahuldas kohus esmase õiguskaitse taotluse osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M. V. Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis, ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V Wooli tooteid.

Kalatootja M.V.Wool selgitas kohtule esitatud kaebuses, et veterinaar- ja toiduameti ettekirjutusega tehaste sulgemine põhjustab neile pankrotiohu. Kohtunik leidis, et see on tõenäoline.

„Leian, et sellise tagajärje saabumist saab pidada tõenäoliseks, kuivõrd tegevuskohtade sulgemise kestvus ei ole täpselt kindlaksmääratav, mis seab ilmselt ohtu kaebaja poolt lepingutega võetud kohustuste täitmise," tõdeb Tallinna Halduskohtu kohtunik Maret Hallikma

Kohus rõhutas, et esialgse õiguskaitse kohaldamisel ei otsustata lõplikult põhikohtuasja tulemuse üle ehk ettekirjutuses toodud asjaolude tõendatuse ja ettekirjutuses õiguspärasuse üle. Tegemist on üksnes ajutise otsustusega, mis kehtib kohtuvaidluse lõpuni.

Lisaks võttis kohus tehtud määrusega kaebuse menetlusse ning määras selle läbivaatamisele suulises menetluses. Kohtuistung toimub 16.12.2019.