Lunastamise tähtajaks on viis aastat alates võlakirjade esimese emiteerimise kuupäevast, ennetähtaegse lunastamise õigusega ning fikseeritud intressimääraga, mis ei ole suurem kui seitse protsenti kalendriaastas, teatas ettevõte.

Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanitakse kasutada valdavalt ASi SEB Pank investeerimislaenu refinantseerimiseks ja investeeringuteks kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel. Võrreldes olemasoleva laenu tagasimaksegraafikuga võimaldaks võlakirjade tagasimaksegraafik eelduslikult vabastada iga-aastaselt umbes kaks miljonit eurot rahavooge võlakirja kehtivuse ajal.

Võlakirjad plaanitakse tagada järgnevate pantidega, mis seataks PRFoodsi kontserni kuuluvate äriühingute olemasolevate finantskohustuste tagamiseks seatud tagatistest tagapool olevatele järjekohtadele:

1. Hüpoteek Osaühingule Vettel kuuluvale kinnistule (kinnistusregistri registriosa numbriga 1586334 ja asukohaga Kärsa, Suure-Rootsi küla, Saaremaa, Eesti);

2. Kommertspant Osaühingu Vettel vallasvarale;

3. Hüpoteek Heimon Kala Oy-le kuuluvale kinnistule (Soome kinnistusregistri numbriga 109-573-14-1 ja asukohaga Kuittila, Soome Vabariik);

Pandid PRFoodsi tütarühingute Heimon Kala Oy, Oy Trio Trading Ab ja Överumans Fisk AB 100% aktsiatele. Oy Trio Trading Ab ja Heimon Kala Oy ühinemise järgselt jääksid pandituks vaid Heimon Kala Oy ja Överumans Fisk AB aktsiad.

4. Investeerimislaenu tagasimaksmisel ning pärast seda kui AS SEB Pank vabastab PRFoodsi tütarühingule Saaremere Kala AS-le kuuluvatele JRJ & PRF LIMITED aktsiatele (mis moodustavad ligikaudu 85% JRJ & PRF LIMITED kõikidest aktsiatest) seatud pandi, panditaks Võlakirjadest tulenevate kohustuste tagamiseks ka vastavad aktsiad.

Võlakirjad on kavas emiteerida mitmes osas. Võlakirjade emiteerimine on plaanis läbi viia 2020. aasta esimeses kvartalis. PRFoods kaalub võlakirjade emiteerimist alguses suunatud mitteavaliku pakkumise teel ning seejärel plaanib korraldada täiendava avaliku pakkumise Eestis. Samuti plaanib ettevõte taotleda kõikide emiteeritud võlakirjade noteerimist Nasdaq Tallinn börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis.

Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust võlakirjade emiteerimiseks ning ei ole määratud täpseid märkimistingimusi ja väljalaskehinda. Võlakirjaemissioon vajab vastavalt olemasolevatele laenulepingutele AS-i SEB Pank nõusolekut ning selle läbiviimine ning lõplikud tingimused kinnitatakse PRFoodsi nõukogu poolt juhatuse ettepanekul pärast AS-i SEB Pank nõusoleku saamist.