TTJA tegi esmaspäeval, 10. veebruaril tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluvale ettevõttele Eleon Green OÜ ettekirjutuse eemaldada mullu kevadel Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, kuna need segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet, teatas amet pressiteate vahendusel.

TTJA põhjendab seda sammuga sellega, et on alates 2019. aasta märtsist viinud Aidu tuulepargi osas läbi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

Selle käigus on saanud selgeks, et kaitseväe eelhoiatussüsteemi toimimise seisukohalt on jätkuvalt kriitilise tähtsusega, et riigikaitse eelhoiatussüsteemide töövõime oleks tagatud. „Oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat,“ sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Sõnajalad on jätkanud keeldu eirates ka ehitusega

Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tulebki arendajatel Aidus tuulikult nr 5 küljest maha võtta selle labad. Kuigi TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid, on nüüd selgunud, et arendajad on keelust hoolimata jätkanud ka ehitustegevustega.

Tamtiku kirjelduste kohaselt on arendaja ühendanud ära tuulikusse minevad kaablid (sh vedanud kaablid mastidele, mis lähevad alajaamast tuulikusse), lisaks on tuulikusse sisse viidud ja monteeritud elektroonika ja seadmed, mis on vajalikud tuuliku tööks ja energia tootmiseks. Need märgid näitavad, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks.

Amet on Eleon Green OÜ-le rakendanud sunniraha summas 27 000 eurot ning hoiatanud veelkord sama summa rakendamise eest. Lisaks pöördus TTJA 3. veebruaril politsei ja piirivalveameti (PPA) poole taotlusega rakendada Aidu tuulik 5 kinnistul viibimiskeel lammutusettekirjutuse tegemise ajaks. Sama ettekirjutusega on keelatud ka tuuliku kasutusele võtmine ja pingestamine.

PPA andis seepeale Eleon Green OÜ-le ärakuulamisõiguse, millele viimane vastas 6. veebruaril. „Kuna TTJA oli siis juba jõudnud ettekirjutusega niivõrd kaugele, et see oli minemas kooskõlastusringile ja allkirjastamisele, langes hetkel ära vajadus viibimiskeeldu rakendada,“ ütles Tamtik.

Sõnajalgade ettevõttel on labade alla võtmiseks aega kuus kuud ning neile on antud ka vahetähtajad, millega TTJA saab fikseerida, kas arendaja kavatseb labad alla võtta või mitte. Kui Eleon Green ettekirjutust vabatahtlikult ei täida, siis on TTJA-l võimalus rakendada sunniraha või korraldada asendustäitmine.

Viimane tähendab, et TTJA võtab arendaja eest ise tuuliku labad alla. Kui olukord peaks asendustäitmiseni minema, siis TTJA tellib lammutus- ja tõsteprojekti, kraana tiiviku alla tõstmiseks ning korraldab ise tiiviku lahti monteerimise ja alla tõstmise.

TTJA ettekirjutus on kehtiv

10.09.2019 tegi TTJA ettekirjutuse, millega keelas Aidu tuulepargis püsitatud tuulikute nr 4 ja 5 ehitamise. Arendaja kaebas ettekirjutuse kohtusse, kuid 3.02.2020 toimunul kohtuistungil võttis Eleon Green OÜ kaebuse tagasi. See tähendab, et TTJA poolt tehtud varasem ehitustegevuse peatamise ettekirjutus oli kehtiv ning seda ei ole võimalik enam vaidlustada.

Eile tehtud ettekirjutusega on endiselt keelatud Aidu tuuliku nr 4 ja 5 edasi ehitamine viisil, mis on vastuolus Kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud lahendusega. „Riigi huvide kaitsmine on valitsusasutuste ülesanne ning antud olukorras on tuulikute ehitustegevusega seatud ohtu riigi julgeolek. TTJA roll ohutusasutusena ongi sellises situatsioonis sekkuda,“ põhjendab TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Aidu tuulepargi teemaplaneeringu ja kaitseministeeriumi kooskõlastuse alusel on lubatud Aidu tuuleparki arendajal püstitada olemasolevast maapinnast kuni 185 m kõrgused Vestas V112 tuulikud. Eleon Green OÜ on asunud Aidu tuuleparki püstitama aga orienteeruvalt 200 m kõrguseid väidetavalt Eleon 3M116 tüüpi tuulikuid, mille alla rajatud ca 20 m kõrgused killustikukuhjad, kuid mille kohta arendajal puudub nõuetekohane dokumentatsioon.

Kokku on tuuliku nr 4 ja 5 kogukõrgus olemasolevast maapinnast 220 m. Planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas ning seetõttu on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega. Lisaks on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.