Kui veel 2017. aasta oli keskmine maksehäirete summa suurus ühe isiku kohta veel 1600 eurot, siis nüüd on see summa kasvanud 2214 euroni, märgib Julianus Inkasso värskelt avaldatud eraisikute maksehäirete ülevaates.

Seejuures on ligi poolel võlgastest ehk 49% aktiivseid maksehäireid rohkem kui üks. Igal kaheksandal võlglasel ehk 12% on aktiivseid maksehäireid viis või rohkem. Veel 2017. aastal oli viie või enama võlgnevusega inimeste hulk poole väiksem, siis piirdus see 6,1%.

Samas nende isikute keskmine võlasumma on püsinud muutmatuna. Kui 2017. aastal oli viie või enama maksehäirega võlakoormus 6800 eurot, siis selle aasta alguses oi see 6786 eurot. Ligi 1,3% võlgnikest on kümme või rohkem aktiivseid maksehäireid. Nende võlakoorem küündib 10 878 euroni.

Ühe maksehäirega inimesed on Eestis kokku võlgu 40,38 miljonit, kahe maksehäirega inimesed 38 miljonit, kolme maksehäirega 34,4 miljonit, nelja maksehäirega 29,15 miljonit ning viie või enama maksehäirega inimesed 81,88 miljonit eurot. Kokku maksehäirega inimesed võlgu 223,71 miljonit eurot.

Selle aasta alguses oli Eesti keskmine võlgnik 43-aastane Eesti rahvusest mees, kes elab Põhja-Eestis ning kellel on 1-2 maksehäiret, mille kogusumma küündib 2200 euroni.

Kui vaadata, mis maakondades võlgnikud elavad, siis üldiselt korreleerub elanike osakaal maakonniti sellega, kui suure osa kõikidest võlgnikest ja võlgnevuste kogusummast antud maakonna elanikud moodustavad. Näiteks Viljandimaal elab 3,7% Eesti elanikkonnast ning Viljandimaa elanike osakaal kõikidest võlgnikest on samuti 3,7% ning osakaal koguvõlgnevusest summaliselt on 3,8%.

Positiivselt paistab silma Saaremaa, kus on 2,4% Eesti elanikkonnast, samas ainult 1,6% võlgnikest ning kõigest 1,4% koguvõlgnevusest. Samas, kuigi Lääne-Virumaal elab 4,6% elanikkonnast, siis võlgnike osakaaluks on 5,6% ja koguvõlgnevusest 6,0%. Ida-Virumaal on 11,6% elanikkonnast, kuid 15,1% võlgnikest.

Meeste osakaal võlgnike nimekirjas on oluliselt suurem kui naiste. Kui mehi on võlgnike seas 63%, siis naisi on 37%. Samal ajal vastutavad mehed 69% võlgade kogusummast, naised 31%. Kui meessoost võlgniku keskmine võlgade kogusumma on 2408 eurot, siis naistel 1883 eurot.

Kui võrrelda Eesti elanikkonnast kahe suurima rahvuse, eestlaste ja venelaste, võlgnevusi, siis nähtub, et vene rahvusest inimesed moodustavad 26% sellest kogumist, kuid võlgnike hulgas on nende osakaal 33%. Samas eestlaste võlad on ühe isiku kohta suuremad ning eestlastel on ka aktiivseid maksehäireid rohkem.

Positiivse trendina toob Julianus Inkasso oma ülevaates välja, et võrreldes 2017. aastaga on märkimisväärselt vähenenud kuni 25-aastate võlgnike arv. Kui 2017. aastal oli nende osakaal 14,2%, siis selle aasta alguseks oli see enam kui kolm korda vähenenud, piirdudes 4,2%-ga.

Ka on kahanenud nende noorte inimeste osakaal, kellel on ainult üks aktiivne maksehäire. Kui 2017. aastal oli selliseid noori ca 80%, siis nüüd on see näitaja 53%.