Esmalt vaata lepingut

Lapsevanema suhet huviringi või erakooliga reguleerib leping. Koroonaviirusest tingitud eriolukord on asjaolu, mida osapooled ei saa mõjutada ehk tegemist on vääramatu jõuga. Advokaadibüroo Derling Primus juhtivpartneri Piret Blankini sõnul tuleks esmalt lepingust järele vaadata, kas ja kuidas on seal vääramatu jõu või ettenägematute asjaolude esinemise puhuks kokku lepitud. „Kui lepingus vastavat erikokkulepet ei ole, tuleb lähtuda võlaõigusseadusest," selgitas Blankin.

Mida ütleb seadus

Reeglina saab vääramatule jõule tugineda osapool, kelle lepingulise kohustuse täitmist vääramatu jõud otseselt takistab. Huviringi või õppeasutuse lepinguline kohustus on osutada teenust, kuid kui ta seda eriolukorra tõttu osutada ei tohi, siis on lepingu rikkumine vabandatav.

"Seadus näeb ette, et juhul, kui rikkumine on vabandatav, ei vastuta lepingu pool kohustuse rikkumise eest. Kui aga õppeasutus ise vääramatule jõule ei tugine, siis tuleb hinnata, kas kool rikub lepingut, mis võib anda ka võimaluse tasu maksmisest keeldumiseks või kool lepingut ei riku, olles näiteks õppetöö ümber korraldanud, mille tulemusena ei ole alust õppemaksu või tasu mittemaksmiseks. Ka Riigikohus on leidnud, et rahalise kohustuse rikkumist ei saa vääramatu jõuga õigustada," rääkis Piret Blankin.

Seega lapsevanema perioodiline tasukohustus kehtib ikkagi, sest selle täitmist vääramatu jõud ei takista. Siiski on siin üks erisus - kui eriolukorra tõttu teenuse mitteosutamine kestab väga pikalt, võib lapsevanemal olla õigus nõuda lepingu muutmist või kui see ei ole võimalik, siis lepingu üles öelda.

„Ei saa ka välistada, et vaidluse korral otsustab kohus, et hea usu põhimõttest tulenevalt ei pea lapsevanem tasu maksma või peab maksma vaid osaliselt. Siiski eeldab see kõikide asjaolude hindamist. Samuti on paljud õppeasutused oma õppetöö ümber korraldanud ja jätkavad teenuse osutamist interneti teel. Sellisel juhul ei saa rääkida, et lepingu pool oma kohustust ei täida," märkis Blankin ning lisas, et kindlasti tasub lepingupartneriga püüda neis küsimustes sõbralikult suheldes mõistliku lahenduseni jõuda ja vajadusel sellekohane erikokkulepe sõlmida.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid