Organisatsiooni väärtuste sõnastamisele kulutatakse tihti palju energiat, aega ja ka raha. Sageli isegi tegelikult adumata ja endalt küsimata, miks need vajalikud on. Kõigil ju on, eks meilgi on vaja? Kui väärtused on sõnastatud, siis leiab need ettevõtte kodulehelt, võib olla ka kontorikeskkonnas seinatahvlilt.

Selleks aga, et kõik mõistaksid ettevõttele olulisi põhitalasid ja rakendaksid neid ka oma igapäevases töös, sellest veel ei piisa. Parimal juhul õpitakse need lihtsalt pähe, sest juht on nii öelnud ja neid peab teadma. Paari kuu möödudes unustatakse ka pähe tuubitu, sest teooria, mida ei rakendata, ununeb. See on juba inimese loomuses. Vahel jäävad väärtused vaid sõnadeks, sest ei mõisteta, kuidas nendele tuginedes saab tööd paremini teha, kuidas see tõstab klientidega suhtlemise kvaliteeti ning mis viisil kujundab ettevõtte üldist kuvandit. Või siis teisel juhul on väärtused segaselt ja bürokraatlikult sõnastatud ega haaku päriseluga.

Miks nõuda töötajailt, kui juht ise ei usu?

On väga tähtis, et ettevõtte juhtkond saaks aru, miks on väärtused olulised ning kuidas nende abil saavad nad parendada tulemusi, jõuda soovitud eesmärkideni. Väärtuste mõistmine ja kasutamine oma igapäevatöös näitab, kuhu suunas organisatsioon liigub ning kuidas suhestutakse ühiskonda.

Juhid on ka eeskujud. Nad peavad ise väärtusi oma töös kandma ja kasutama ja neid töötajaile edasi andma. Seega mina juhina pean olema see, kes oma 18-liikmelisele tiimile eeskujuks on, iga päev. Ma ei saa nõuda neilt väärtuste järgimist, kui ma ise seda ei tee. Sellele, kuidas me ettevõtte väärtuseid igapäevaselt kanname ja rakendame, mõtlen ma tegelikult pidevalt. Teen seda läbi igapäevaste tegevuste, näiteks hommikusel stand-up-koosolekul, päeva-, nädala- ja kuueesmärkide seadmisel, kokkuleppeid tehes, analüüsides ja oma tiimile tagasisidet andes. Usun, et teen seda juba alateadlikult ja tihti täheldan, et teen seda ka väljaspool tööd, eraelus.

Teooriast praktikasse - teadlik väärtuste järgi tegutsemine

Elisas on ettevõtte väärtusteks väga lihtsad ja üldinimlikult mõistetavad teemad: uuenevus, koostöö, kliendikesksus, tulemuslikkus ja vastutustundlikkus. Kui teooria praktikasse panna, tähendab see näiteks, et uuenevus ja tulemuslikkus väljenduvad selles, et hindame oma aega ja oleme efektiivsed - kasutame tarku tööviise. Oleme mitmes esinduses kasutusele võtnud 6-tunnised tööpäevad, selleks et töötajad saaksid olla energilisemad ja värskemad ning kliente paremini teenindada. Oleme oma töös ka paindlikud ja valime tööiseloomust sõltuvalt, kuidas ja kus töötada, tehes ka kaugtööd. Meil on võimalus osaleda väiksematel koolitusel, koosolekutel või iganädalasel tiimikoosolekul näiteks üle interneti. Tänapäeva tehnoloogia annab selleks kõik võimalused, et ei peaks mõnetunnise koosoleku või koolituse pärast üle Eesti kokku sõitma, vaid teeme seda oma elukohast.

Järjest rohkem kasutame ettevõttes coach'ivat ehk suunavat juhtimist. Teeme oma tööd palju efektiivsemalt ning innukamalt, kui jõuame ise teadmiseni, mida ning kuidas on vaja muuta, et jõuda soovitud tulemuseni. Juhid loovad selleks oma töötajatele võimaluse võtta rohkem vastutust ja katsetada. Näiteid on palju ja töötame igapäevaselt selle nimel, et väärtused ei jääks lihtsalt tolmu koguma vaid järgiksime neid kõiges uues, mis ette võtame.

Kokkuvõttes toon välja kolm järeleproovitud sammu, selleks, et väärtused ettevõttes päriselt toimima panna:

1) Mõtesta ja praktiseeri järjepidevalt. Selleks, et väärtused tööle hakkaksid, aitavad neid mõtestada ühised töötoad ja koolitused, kus kaardistatakse ära tänane olukord, mida soovitakse muuta, parendada. Samuti on vaja kokku leppida kindlad tegevused, kuidas eesmärgini jõuda. Kindlasti peavad tegevused olema järjepidevad, sest millegi uue juurutamine võtab aega, et see ka päriselt pikaajalist tulemust tooks.

2) Loo õppimist soosiv keskkond. Me kõik teeme vigu. Selleks, et julgetaks katsetada ja väärtusi ellu rakendada, tuleb luua õhkkond, kus on lubatud proovida, aga ka eksida. Näiteks ei karista me ettevõttest kedagi vigade eest, küll aga ootame, et nendest õpitaks. Jagame ka üksteisega päriselulisi näiteid, kus oleks midagi saanud paremini teha, aga mingil põhjusel seda ei tehtud. Sellised konkreetsed situatsioonid aitavad töötajatel selgemini mõista, et meie väärtused ei ole lihtsalt sõnad paberil, vaid neid järgides saab asju paremini teha ja sellest tõuseb kõigile kasu.

3) Juht, hakka ise ka kasutama! Ja lõpuks veel kord kõige olulisem - ei saa nõuda oma töötajailt väärtuste järgi toimimist, kui juhina ise neisse ei usuta või neid ei kasutata. See väljendub nii suhtluses töötajatega, oma juhtidega, koosolekuid pidades, klientidega rääkides, kokkuleppeid sõlmides kui ka igas teises pisidetailis, mida töö sisaldab.