Alates homsest tohib restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes alkoholi müüa kell 10-22. Öine alkoholimüük ajavahemikul 22-10 on eriolukorra lõpuni keelatud.

Alkoholi jaemüügi piirang on vajalik selleks, et välistada alkoholiga liialdamise juhtusid, mis koormavad nii meditsiinisüsteemi kui politseitööd eriolukorra ajal, teatas valitsus.

Siseminister Mart Helme tõi välja, et praegu riigis valitseva ohuolukorra tõttu ei tohi inimesed koguneda, mida alkoholimüük avalikes kohtades soosida võib. "Samuti tuleb arvestada, et inimestel ongi praegu senisest rohkem aega üksteise seltsis veeta ja avalikes kohtades koguneda," märkis Helme.

"Samas ka avalikes kohtades kogunemised võivad lihtsasti eskaleeruda. See tähendab, et praegu valitsev pingeline aeg võib alkoholikoguste tarvitamist suurendada, mis omakorda võib kasvatada rikkumiste arvu ja seekaudu ka politsei tööd," lisas minister.

"Alkohol kahjustab inimeste tervist ja võib liigselt vägijooki tarvitanud inimesed panna käituma selliselt, et nad on ohuks teiste isikute tervisele kui ka nende varale," ütles Helme. "Loodame, et alkoholist tingitud väljakutsete arv politseile ja kiirabile antud piiranguga langeb või vähemalt püsib stabiilsena. Siis saab rohkem ressurssi suunata koroonaviirusest tingitud olukordade lahendamisele," märkis Helme.

Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol lennukite või laevade pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvates müügikohtades.

Alkohoolse joogi jaemüügil kehtivate piirangute või keeldude rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 5000 eurot.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Eriolukord kehtib praeguse seisuga 1. maini.

Tänaseks hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel, alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi.

Eriolukorra juhi korraldis muutmata kujul:

KORRALDUS
Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna
ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00
Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 1 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a
korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud
eriolukorrast:
1. Avaliku korra tagamise huvides peatada riigis tervikuna alkohoolse joogi jaemüügi õigus
ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 kuni eriolukorra lõppemiseni.
2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või
õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale
müügikohale.
3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata,
muutmata kujul ja tasuta.
4. Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga
seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma
haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.
5. Korraldus jõustub 18. märtsil 2020. a kell 22.00.
Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3
nimetatud haldussunnivahendeid.
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Jüri Ratas
Peaminister
Taimar Peterkop
Riigisekretär