"Selleks, et ettevõtjad sellest kriisist võimalikult kiiresti ja väheste kaotustega väljuksid, on Kredex valmis võtma enda kanda läbi uute ja olemasolevate käendus- ja laenumeetmete, senisest suuremaid riske. Ettevõtete vajadus kapitali järele on erinev ning kindlasti tasub võimalikult vara pöörduda oma kodupanga poole, et leida lahendusi veel enne probleemide eskaleerumist. Eesti kommertspangad on lubanud kriisist tulenevalt teha ettevõtjatele järeleandmisi laenude tagasimaksegraafikutes," sõnas Kredexi juht Lehar Kütt.

Kredexi abinõude paketil on kolm peamist eesmärki:

säilitada ettevõtete töökohad,

tagada äritegevuse jätkusuutlikkus

toetada lisainvesteeringute tegemist tootearenduseks ning tootmisvõimekuse laiendamiseks.

Kriisimeetmete eesmärk ei ole üle võtta kommertspankade teenuseid, vaid aidata olukorras, kus pankade teenused ei ole ettevõtetele vajalikus mahus kättesaadavad. Väga oluline on siinjuures rõhutada, et abi küsimine ei ole kindlasti häbiväärne, vaid igati mõistlik tegevus, eelkõige just tänases olukorras. Kui ettevõttel on finantsabi tarvis, siis kindlasti peaks läbi oma kodupanga uurima KredExi võimalusi. KredEx on hästitoimiv mehhanism Eesti ettevõtete toetamiseks. Oma kodupangaga võiks ühendust võtta kohe, kui tundub, et mure võib tekkida, mitte siis, kui võib juba hilja olla. Firma tervis pole põhimõtteliselt niivõrd erinev inimese omast - pigem kontrollida kohe, kui et edasi lükata ning leida ennast lahendamatust olukorrast," ütles Kaimar Karu.

Sammud ettevõtjale likviidsusprobleemide leevendamiseks.

  • Esmalt tuleks ettevõtjal pöörduda panka ning paluda olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist või uut laenu. Pea kõik pangad on avalikult väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkusi.
  • Juhul kui pank näeb selleks täiendavat vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub ühises koostöös läbi ettevõtja panga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.
  • Kui eelnevate sammudega ei jõuta ammendava lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda laenu ka KredExist.


Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:

  • Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks. Kui pank leevendab olemasoleva KredExi poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut või on valmis väljastama ettevõttele uue laenu, annab KredEx sellele laenule oma käenduse.
  • Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
  • Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks. Kui seni oli KredExi maksimaalne käendussumma olenevalt projekti iseloomust 2-5 mln eurot, siis nüüd tõstetakse maksimaalne käendussumma kõikide projektide puhul 5 mln euroni.


Esimese meetmepaketi pakkumiseks eraldab riik KredExile 1,5 miljardit eurot, mille abil saab KredEx pakkuda riskimaandamisemeetmeid ja laene kogusummas kuni 3,5 miljardit eurot, mis võimaldab ettevõtetel saada kriisist väljumiseks lisakapitali kuni 4,5 miljardi euro ulatuses.

„Tänastele kriitilise iseloomuga muredele lahenduste leidmine on üks, väga oluline pool abinõude paketist. Sellest teine pool on uute võimaluste realiseerimine ehk investeeringute tegemine, kui ettevõtte näitajad seda toetavad ning kui turul on tekkinud uusi ärivõimalusi laienemiseks või uute teenuste ja toodete loomiseks," lisas Karu.

Teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a KredExi poolt varem välistatud tegevused ja valdkonnad. Meetmete kohta leiab täpsemat infot KredExi kodulehel www.kredex.ee/koroona. Lehel olevat infot täiendatakse jooksvalt ning täpsemad tingimused ilmuvad sinna hiljemalt järgmise, 13. nädala alguses. Sinna lisatakse ka jooksvat infot meetmepakettide rakendamise kohta, olenevalt pandeemia kulgemise kestvusest ja ulatusest.

Lisaks uutele teenustele on KredEx leevendanud olemasolevate teenuste väljastamispõhimõtted.

  • Ettevõtetele ostjaga seotud makseraskuste eest kaitset pakkuv KredEx Krediidikindlustus hoiab riskihinnanguid puhangu-eelsel tasemel, st ei arvestata koroonapuhangu võimalikku negatiivset mõju krediidiotsuste tegemisel.
  • KredExi teiste teenuste (laenukäendus, tööstuslaen, kapitalilaen ja stardilaen) puhul on KredEx tavapärasest paindlikum, arvestades olukorrast tingitud soovidega, mis võivad pankadel ja ettevõtjatel tekkida. Vajadusel võimaldatakse kõikidele ettevõtetele maksepuhkust või laenu tähtaja pikendamist. Käendus või laen väljastatakse jätkuvalt kõigile projektidele, mille puhul on alust uskuda, et need on olukorra normaliseerumisel elujõulised.


„See kriis on ületatav kui pingutame kõik ühiselt. Ettevõtjad, riigisektor ja pangad töötavad selle nimel, et hoida ettevõtteid töös ning säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti. Kindlasti loovad sellised kriisid ka uusi kasvuvõimalusi. Oleme valmis hullemaks, aga usume, et ühise pingutusega suudame kriisi muuta lühiajaliseks mingi vähendada selle negatiivset mõju meile kõigile," lisas Lehar Kütt.