Ärileht avaldab Keemikute Ametiühingu pöördumise täismahus:

Keemikute Ametiühing, kelle enamik liikmeid töötab kontsernis Viru Keemia Grupp pöördub Teie poole rea ettepanekutega, millest mitmed võivad kaasa aidata ka teiste põlevkivisektoris tegutsevate ettevõtete jätkusuutlikkusele. Tänane kriisiolukord puudutab kõiki eluvaldkoni, mis on omavahel kas otseselt või kaudselt seotud.

Käesoleval ajal üritab ettevõte, kes on regioonis üheks suuremaks tööandjaks teha kõik endast oleneva, et säilitada töökohad, kuid tulevikuprognoose silmas pidades on raske öelda, kas ettevõtte suudab ka edaspidi oma töötajatele kokkulepitud tööd pakkuda.

Vaatamata sellele, et kontsern Viru Keemia Grupp ei sattunud tõsistesse raskustesse kohe esimeses laines, nii nagu juhtus väikeetevõtjatega, turismisektoriga, toitlustusettevõtetega jne. Siis on ilmselge, et need raskused suurettevõtetele saabuvad väikese viivitusega aga tulemata nad ei jää.

Seetõttu on vajalik juba täna mõelda sellele, kuidas oleks võimalik tekkivaid raskusi leevendada ning seetõttu teeb Keemikute Ametiühing Teile ettepaneku võtta tarvitusele alljärgnevad meetmed:

1. Võrdsustada põlevkivituha ladestustasu aheraine ladestustasuga kuna tuhk (nagu ka aheraine) ei ole ohtlik jääde.

2. Alandada poolkoksi ladestustasu -50%.

3. Põlevkivisektoris kasutataval tehnikal, mis ei sõida avalikel teedel ja tänavatel (kaevandusmasinad, prügilal sõitvad masinad) lubada kasutada eriotstarbelist kütust, mille aktsiis kehtiva seaduse kohaselt on 133 eur/1000l kohta (vs diiselkütte aktsiis 493 eur/1000l kohta).

4. Anda erakapitalile kuuluvatele põlevkiviõli tootjatele riigiabi investeeringutoetuse näol kuni 50% projektide maksumusest juhul kui investeering on suunatud põlevkiviõli lisandväärtuse suurendamiseks ja/või CO2 jalajälje vähendamiseks (põlevkivibensiini puhastamine, metanooli tootmine, CO2 kinni püüdmiseks jms). Investeeringutoetuste kogumaht vahemikus 100-200 miljonit eurot. Eesti Energiat toetab riik läbi kapitalisüstide.

5. Rafineerimistehase ehitamine 100% riigi osalusel (riik otse, läbi Eesti Energia vm lahendus). Kuigi VKG ei ole oma lõplikku seisukohta kujundanud Eelrafineerimistehase projektiga jätkamise osas, on igal juhul kogu põlevkivisektori huvides kui sellise infrastruktuuriobjekti ehitab riik.

Eelpoolnimetatud tegevustega ei toetaks Valitsus mitte ainult ühe ettevõtte jätkusuutlikust vaid kogu piirkonna ja riigi heaolu säilitamist.

Meie poolt pakutud meetmed aitaks ettevõttel säilitada töökohad kontsernis ja ka teistes ettevõtetes, mis on kas otseselt või kaudselt seotud põlevkivisektoris valitseva olukorraga.

Ärevaks teeb ka see, et Ida-Virumaal on viimase 1,5 kuuga niigi suur tööpuudus veelgi hüppeliselt kasvanud ja kui tuhandetele inimestele tööd pakkuvas ettevõttes peaksid asjad halvaks minema siis tabab kogu piirkonda lisaks COVID-19 pandeemiast tulenevale ka tõsine sotsiaalne katastroof.

Täna on oluline, et VKG saaks säilitada kõik töökohad, makstes täies ulatuses töötasusid, milleläbi säilib inimeste ostujõud ja teenuste tarbimine.

Võib juba täna öelda, et piirid jäävad veel märkimisväärseks ajaks suletuks ja välisturiste suveks meie riiki oodata ei ole. Seega saame turismisektori turgutamiseks loota ainult oma maksejõulistele inimestele. Selleks, et inimeste maksejõulisus säiliks on vaja riigi tuge suurettevõtetele, kelle tõrgeteta tööprotsess on üheks eelduseks, et ellu jäävad ka kohalikud väikeettevõtjad.

Juhime Teie tähelepanu ka sellele, et kontserni töötajad elavad Narvast Rakvereni ja nende stabiilsest ja täies ulatuses väljamakstud töötasust sõltub ka maksulaekumine nendel kohalikele omavalitsustele, kus töötajad elavad.

Ülaltoodust tulenevalt on Keemikute Ametiühing seisukohal, et meie poolt tehtud ettepanekuid tuleks võtta täie tõsidusega ja need ka ellu rakendada, vähendades sellega ettevõtte kulutusi ja ühtlasi ka riigi kulusid, mis võivad tekkida, kui Ida-Virumaa suurettevõtted hakkavad massiliselt tuhandetele töötajatele töötasu toetust taotlema, või tuleb Töötukassal hakata väga suurele hulgale inimestest välja maksma koondamishüvitisi ja sellele järgnevat töötuskindlustushüvitist.

Oma pöördumisega soovime Teieni tuua tõsiasja, et Viru Keemia Grupi stabiilsusest ja töötajate heaolust sõltub suuresti kogu Ida-Virumaa toimetulek. See, kas piirkond pääseb täielikust hääbumisest oleneb paljuski sellest, kas Teie austatud Rahandusminister annate meie ettepanekud Valitsusele arutamiseks ja toetate neid isiklikult.