„Eesti suurimaid kütusesektori ettevõtteid ühendav Eesti õliühing näeb, et hetkel kestva eriolukorra tõttu tekib enamikel turuosalistel ning tanklates probleem täita keskkonnaministri 20.12.2016 määrusega nr 73 kehtestatud nõudeid mootoribensiinile mille kohaselt tuleb tagada, et alates 1. maist oleks tanklates müügil suvine mootoribensiin aururõhuga maksimaalselt 70 kPa,” teatasid kütusefirmad eelmise nädala neljapäeval nii keskkonna- kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas, millega tegid ettepaneku lükata suvisele mootoribensiinile ülemineku tähtaja 1. mai asemel 31. mai peale.

„Alates vabariigi valitsuse poolt 12.03.2020 koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra väljakuulutamisest Eesti Vabariigi haldusterritooriumil on kütusemüügid tanklates märkimisväärselt langenud. Lähtudes maksu- ja tolliameti avalikest andmetest on mootoribensiini müüginumbrid langenud keskmiselt 37,5% ning osades tanklates on müügikäibe langus olnud isegi märgatavalt suurem kui 50%,” ütlesid kütusefirmad oma pöördumises.

Siiamaani realiseeritakse märtsis tarnitud talvist kütust

Nende sõnul on seetõttu tanklates raskendatud kütuse rotatsioon – vähenenud tarbimine toob kaasa selle, et mahutitesse on alles jäänud suurem kogus talvist mootoribensiini aururõhuga 90-95 kPa. Selle segunemisel suvise partiiga – mille aururõhk on napilt alla 70 kPa – ei suuda aga müüdav kütus jääda suvisele mootoribensiinile kehtestatud aururõhu nõuete piiresse. „Samuti on vähenenud tarbimine pannud keerulisse olukorda ka kütuseterminalid, kus endiselt realiseeritakse alles märtsis tarnitud talvist mootoribensiini,” märkisid kütusefirmad.

Kuigi tanklaketid peavad eriolukorrast tulenevalt tagama kütusemüügi kui elutähtsa teenuse osutamise võib nende sõnul nüüd aga kõige eelnimetatu tõttu tekida 1. maist olukord, kus elutähtsa teenuse osutamine ei oleks mootoribensiini osas teatud asukohtades võimalik, sest mootoribensiin tanklates ei vastaks kehtestatud nõuetele ehk selle müük ei oleks lubatud.

Nii pakuvad kütusefirmad välja kaks potentsiaalset lahendust – esmalt tuleks talvise mootoribensiini müügi võimaldamiseks kuni 31. maini kiirkorras muuta keskkonnaministri 20.12.2016 määrust ning teiseks tuleks ministeeriumil väljastada ettekirjutus järelvalveasutusele, et erandkorras ei arvestataks perioodil 01.05.2020-31.05.2020 kütuseseire tulemuste hindamisel mootoribensiini aururõhu parameetrite vastu eksimist negatiivse tulemusena.

„Sellest tulenevalt soovib Eesti õliühing alustada diskussiooni keskkonnaministeeriumiga, et muuta keskkonnaministri 20.12.2016 määrusest nr 73 tulenevat nõuet selliselt, et suvise mootoribensiini müük oleks kohustuslik alates 01. juunist. Ootame samuti ministeeriumi kiiret reaktsiooni ja selgitust, kuidas selle aasta vaates on võimalik kütusetarnijatele vastu tulla, et reageerida tekkinud eriolukorrale ja võimaldada kõikidel turuosalistel ja kõigis tanklates ka mootoribensiini vaates elutähtsa teenuse osutamist jätkata pärast 1. maid,” sõnavad kütusefirmad oma pöördumise lõpus.

Circle K jaoks ajapikendus põhjendamatu

Pöördumisele on lisatud ka ühe kütuse jaemüüja, Circle K eriarvamus, kus ettevõtte tegevjuht Kai Realo ütleb, et jääb õliühingu seisukoha osas eriarvamusele, pidades ebavajalikuks ja põhjendamatuks kehtestatud eriolukorrale viidates üleminekuperioodi pikendamist 31. maini. Ettevõtte sõnul on nemad valmis keskkonnaministri määruses nr 73 märgitud nõudeid valmis täitma ka alates 1. maist.

„Kuna keskkonnaministri määruse kohane üleminekuperiood algas ka käesoleval aastal 1. märtsil, nagu varasematel aastatel, ei saanud tulla nõue minna üleminekuperioodi vältel üle suvistele mootoribensiinidele turuosalistele üllatusena. Ootamatusena lisandus eriolukorra kehtestamine 12. märtsil 2020, kuid kahe kuu pikkune üleminekuperiood on kindlasti piisav kehtestatud kvaliteedinõuete täitmiseks nii käesolevale eriolukorrale eelnevalt kui selle ajal. Suvise aururõhuga mootoribensiinid on olnud rafineerimistehastest tarnitavad juba alates märtsikuu keskpaigast,” põhejndas Circle K Eesti juht.

Ka juhib Realo tähelepanu asjolule, et keskkonnaministri määruses toodud nõudeid tähtaegselt täitnud ettevõtetel ei ole võimalik seeläbi saavutada Eesti õliühingu kirjas viidatud mootoribensiinide soodsamat sisseostuhinda ega kuluefektiivsust nõude täitmisest loobunud ettevõtetega võrreldes.

1993. aastal asutatud kütusemüüjate huviorganisatsiooni liikmete hulgas on kõik Eesti suurimad kütusemüüjad, sh Alexela, Jetoil, Neste Eesti, Orlen Eesti, Circle K Eesti ja Olerex.