Toetuse taotlemisest räägivad lähemalt selle meetme väljatöötajad, KIK-i projektikoordinaator Kadri Haamer ja keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Liisi Arm. Samuti keskkonnaministeeriumi nõunik Olav Ojala.

Paljudes piirkondades on torustikud välja ehitatud, liitumispunkt on toodud kinnistu piiri juurde, aga kinnistu omanik kasutab endiselt oma septikut või kogumispaaki ja kaevu. Liitumise tulemusel väheneb koormus keskkonnale ja elanike jaoks juba tehtud keskkonnainvesteeringutest on rohkem kasu. Samuti paraneb reoveepuhastuse tõhusus, sest kui liitunud elanikke on vähe, töötab rajatud puhasti alakoormusega.

Kes saavad toetust taotleda?


Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal. Seda, kas konkreetne kinnistu asub reoveekogumisalal, saab kontrollida KIK-i kodulehel (www.kik.ee) olevast otsingumootorist kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei ole juriidiline isik. Seega, korteriühistud kui juriidilised isikud toetust taotleda ei saa, kuid kortermajade ühendamine ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga on sellegipoolest meetme määruse mõistes abikõlblik ehk toetatav tegevus. Selleks peab toetust taotlema üks korteriomanikest eraisikuna.

Millal ja kuhu tuleb taotlus esitada?


Taotluse saab esitada e-toetuse keskkonnas aadressil www.etoetus.struktuurifondid.ee või KIK-i kodulehel www.kik.ee avaldatud taotlusvormil. Täidetud vorm tuleb saata meiliaadressile info@kik.ee või posti teel Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn. Taotlusvoor on avatud kuni eelarve täitumiseni. Kuna projekti abikõlblikkuse lõpp ehk kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hilisem kui 31.08.2023, on kõige hilisem aeg taotlust esitada jaanuar 2023.

Kui suur on toetuse summa?


Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest hinnast ja sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse osakaal on 66 protsenti standardiseeritud ühikuhinnast. Näiteks: elamu ühendamiseks on vaja ehitada üheksa meetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Sarnaste ehitustööde keskmist hinda arvesse võttes on abikõlblik summa 2722 eurot. Sellest 66 protsenti on 1796 eurot – see ongi toetuse suurus. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132 kuni 3824 eurot.

Kui kiiresti tehakse otsus?


Määruse järgi on KIK-il otsuse tegemiseks aega 90 kalendripäeva alates taotluse esitamisest. Keskmiselt on kulunud taotluse esitamisest kuni rahastusotsuseni 24 päeva.

Milleks tohib toetuse raha kasutada?


Toetuse raha võib kasutada kinnistule veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks liitumispunktist kuni elamu ühenduspunktini. Samuti kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ja alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahuti rajamisel või ümberehitamisel peab mahuti suurus olema vähemalt 5 m³.

Meetme raames toetatakse kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamist, mitte ümberehitust või remonti. Kui kinnistu on varem olnud ühendatud ühiskanalisatsiooni või -veevärgi teenusega ja mingil põhjusel on vaja torustik ümber ehitada, siis pole selline tegevus abikõlblik.

Üsna tihti esineb olukordi, kus kinnistu on küll veeteenuse kasutaja, kuid puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Ehitusprojektiga nähakse ette nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustiku rajamine. Sellisel juhul saame toetada ainult kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist, st toetust arvestatakse ainult kanalisatsioonitorustiku hinna alusel.

Millistel juhtudel toetust ei anta?


Toetust ei anta varem tehtud tööde rahastamiseks. Taotleja jaoks algab projekti abikõlblik periood taotluse rahuldamise otsuse tegemisega, see tähendab, et ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist. Kõik ettevalmistavad tegevused, nagu projekteerimine või materjalide hankimine, on lubatud.

Olulised näpunäited


Enne taotluse esitamist on soovitatav tutvuda toetuse andmise tingimustega kas KIK-i kodulehel või Riigi Teatajas.

 • Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 • Elamu peab olema ehitatud õiguslikul alusel, selle kasutamise otstarbena peab ehitisregistrisse olema kantud ühe või enama korteriga elamu, üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, ridaelamu, suvila või aiamaja. Selle ehitamise aasta peab olema varasem kui 21.05.2018.
 • Taotlusele tuleb lisada kõik kohustuslikud lisad. Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb taotlusele lisada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonda opereeriva vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et sellel kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning et viie aasta jooksul ei planeerita seda ka rajada. Kui elamu ehitusloa väljastamise või ehitusteatise esitamise aeg on hilisem kui 21.05.2018, on vajalik vee-ettevõtja kinnitus, et elamu ehitusloa väljastamise ajal puudus kinnistul võimalus ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks. Volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
 • Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui taotluse rahuldamise otsuse tegemise aeg. Taotlust esitades märgi projekti alguseks maksimaalne võimalik alguskuupäev ja projekti lõpuks sellest kuus kuud hilisem kuupäev.
 • Vastavalt kavandatud torustiku pikkusele ja konkreetsele tegevusele tuleb valida ka summad. Abikõlblik summa ja toetuse summa on leitav KIK-i kodulehelt.
 • Abistavad tekstid on leitavad taotlusvormil näitelausetena ja e-toetuse keskkonnas iga konkreetse lahtri taga küsimärgi alt.
 • Projekti tulemusnäitajate all, kus on küsitud infot täiendava elanikkonna kohta, kes saavad tõhusama veevarustuse ja reoveepuhastuse teenuse, on mõeldud inimesi, kes teenust igapäevaselt kasutama hakkavad.
 • Vee- ja kanalisatsioonitorustiku pikkuse juures tuleb märkida hinnanguline kinnistu liitumistorustiku pikkus liitumispunktist elamu ühenduspunktini (välisseinani). Kui elamul on mitu ühenduspunkti ja ehitatakse välja mitu liitumistorustikku, siis määratakse toetus pikima väljaehitatud liitumistorustiku pikkuse järgi.
 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsioonitorustikuga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Üldjuhul võib ühe kinnistu kohta esitada ühe taotluse.
 • Kui ühele kinnistule on rajatud mitu elamut ja igaühe jaoks on välja ehitatud eraldi liitumispunkt, siis on lubatud ühe kinnistu kohta esitada vastav arv taotlusi.
 • Korterelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni puhul võib esitada nii mitu taotlust, kui on kinnistule liitumispunkte rajatud.
 • Kui pärast ühisveevärgiga liitumist ilmneb vajadus kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks, võib esitada uue taotluse.
 • Toetust ei anta pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule, v.a liitumisvõimaluse hilisemal tekkimisel.


Toetuse väljamaksmiseks tuleb toetuse saajal esitada KIK-ile projekti lõpparuanne ja maksetaotlus hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu e-posti teel (info@kik.ee), e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna või allkirjastatuna paberkandjal. Väljamaksetaotlusele tuleb lisada projekti lõpparuanne, vee-ettevõtjaga sõlmitud teenusleping, teostusjoonis ja kogumismahuti või omapuhasti paigaldamisel ostudokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis.

Millise aja jooksul peab toetatav objekt valmis olema?


Toetuse saajal on kohustus projekti tegevused ellu viia abikõlblikkuse perioodil ehk kuue kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Loe rohkem aadressilt www.kik.ee.