Pakett põhineb kahel tugisambal, milleks on õiglus ja lihtsus. Õiglane maksustamine on jätkuvalt Euroopa Komisjoni peamine prioriteet avaliku sektori tulude kaitsmisel, millel on oluline roll ELi majanduse taastamisel lühiajalises perspektiivis ja heaolu tagamisel pikas perspektiivis.

„Liikmesriikidel on rohkem kui kunagi varem vaja kindlat maksutulu, et investeerida inimestesse ja ettevõtetesse, kes seda kõige rohkem vajavad. Samal ajal peame kõrvaldama maksutõkked ning lihtsustama ELi ettevõtete innovatsiooni, investeerimist ja kasvu. Täna vastu võetud maksupakett viib meid õiges suunas ning aitab muuta maksustamise õiglasemaks, kasutajasõbralikumaks ja digitaalse maailmaga paremini kohandatuks, " lausus inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.

Paketi eesmärk on muuta maksustamine õiglasemaks, tõhustades võitlust maksukuritarvituste vastu, piirates ebaõiglast maksukonkurentsi ja suurendades maksude läbipaistvust. Samal ajal keskendutakse selles maksueeskirjade ja -menetluste lihtsustamisele, et parandada ettevõtluskeskkonda kogu ELis. See hõlmab maksumaksjate maksutõkete ja halduskoormuse kõrvaldamist paljudes sektorites, et ettevõtjatel oleks lihtsam ühtsel turul jõudsalt areneda ja kasvada.

Täna vastu võetud maksupakett koosneb kolmest eraldiseisvast, kuid omavahel seotud algatusest.

  • Maksualases tegevuskavas on esitatud 25 erinevat meedet, et muuta maksustamine lähiaastatel lihtsamaks, õiglasemaks ja tänapäevasele majandusele paremini vastavaks. Need meetmed lihtsustavad ausate maksumaksjate elu, kõrvaldades takistused igas etapis - alates registrisse kandmisest kuni aruandluse, maksete, kontrolli ja vaidluste lahendamiseni. Tegevuskava aitab liikmesriikidel ära kasutada andmete ja uute tehnoloogiate potentsiaali, et paremini võidelda maksupettuste vastu, parandada maksukuulekust ja vähendada halduskoormust.
  • Halduskoostööd käsitleva ettepaneku (DAC 7) kohaselt hakatakse ELi maksustamise läbipaistvuse eeskirju kohaldama ka digiplatvormide suhtes, nii et ka need, kes teenivad raha kauba või teenuse müügist digiplatvormidel, maksavad õiglase osa maksudest. Uue ettepanekuga tagatakse, et liikmesriigid vahetavad automaatselt teavet tulude kohta, mida müüjad saavad digiplatvormidel. Ettepanekuga tugevdatakse ja selgitatakse ka eeskirju muudes valdkondades, kus liikmesriigid teevad koostööd maksualaste kuritarvituste vastu võitlemisel, näiteks ühiste maksuauditite kaudu.
  • Hea maksuhaldustava kohta esitatud teatises keskendutakse õiglase maksustamise edendamisele ning ebaausa maksukonkurentsi vähendamisele ELis ja rahvusvahelisel tasandil. Selleks teeb komisjon ettepaneku reformida käitumisjuhendit, milles käsitletakse maksukonkurentsi ja võideldakse kahjulike maksutavade vastu ELis. Samuti teeb ta ettepaneku täiustada maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu, mis sisaldab kolmandaid riike, kes keelduvad järgimast rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid. See loetelu on seni julgustanud kolmandaid riike võtma vastu hea maksuhaldustava standardeid, kuid arenguruumi veel siiski on. Teatises kirjeldatakse ka ELi lähenemisviisi, mille alusel tehakse arenguriikidega maksustamisalast koostööd kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030.


Ärileht kirjutas täna Euroopa Komisjoni plaanist madalamate maksudega riike pitsitama hakata siin.
Euroopa Komisjon märgib teates, et täna vastu võetud pakett on lähiaastateks mõeldud tervikliku ja põhjaliku ELi maksualase tegevuskava esimene osa.

Komisjon töötab välja ka uue lähenemisviisi äriühingute maksustamisele 21.sajandil, et lahendada digimajanduse probleeme ja tagada, et kõik hargmaised ettevõtjad maksavad maksudest oma õiglase osa.

Komisjon esitab rohelise kokkuleppe raames ettepanekud, tagamaks, et maksustamine toetaks ELi eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Sellise mitmetahulise lähenemisviisi eesmärk on muuta maksustamine ELis õiglasemaks, keskkonnahoidlikumaks ja tänapäevasele majandusele sobivaks, aidates seeläbi kaasa pikaajalisele, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

Kuna Covid-19 pandeemia lennutab Euroopa eelarvepuujäägi taevasse, püütakse leida lisa maksuraha. Euroopa Komisjoni ettevõtete uus maksuplaan on ahvatlev, sest erinevate hinnangute kohaselt kaotab Euroopa Liit ettevõtete maksude kõrvalehoidmise tõttu igal aastal rohkem kui 35 miljardit eurot.

Euroopa majandusreform on olulisem kui eales varem

Euroopa Komisjoni majandusvolinik, endine Itaalia peaminister Paolo Gentiloni kirjutas Briti majanduslehe Financial Times arvamusloos, et meil ei ole aega põruda ega oodata, sest käes on kurnav ning ebavõrdne majandusšokk ning praeguses olukorras on Euroopa maksureform olulisem kui kunagi varem. Tema sõnul kaotab euroliit elanike maksuoptimeerimise tõttu igal aastal rohkem kui 46 miljardit eurot, ettevõtete maksude vältimisest enam kui 35 miljardit eurot ning piiriülestes käibemaksupettustes 50 miljardit eurot. „Agresssiivne maksuplaneerimine on olnud ja saab ka edaspidi olema tõsine mure,“ kinnitas Gentiloni.

Kevadises majandusülevaates tõi Euroopa Komisjon välja kuus liikmesriiki, mille maksusüsteemi võivad ettevõtted agressiivse maksupalneerimise jaoks ehk otse välja öeldes võimalikult väheste maksude maksmiseks ära kasutada. Gentiloni kinnitas, et need riigid rikuvad vabaturul tuginevat ühtset mänguväljakut.

Kui neli aastat tagasi koostati globaalne maksuparadiiside must nimekiri, siis nüüd on vaja minna veel sammu võrra kaugemale.
Nii teeb komisjon ettepaneku riikide maksuametite automaatseks infovahetuseks müüjate digiplatvormidel saadava käibe kohta. See samm tagaks, et digiplatvormide vahendusel tulu teenijad maksaksid ka maksud.

Gentiloni juhtis oma arvamusloos tähelepanu ka kliimaeesmärkidele ning kinnitas, et uue aasta esimeses pooles tuleb komisjon välja ELi energiamaksustamise uuendustega, mis kaotavad fossiilsete kütuste kasutamisel toetused.