Täna vastuvõetud resolutsioonis, mis paneb paika Euroopa Parlamendi positsiooni ELi eelarveläbirääkimistel, tervitab parlament ülemkogul saavutatud kokkulepet taasterahastu loomiseks, ent peab kahetsusväärseks toetuste osakaalu ulatuslikku kärpimist ning nõuab, et Euroopa Parlament kaasataks täielikult rahastu rakendamisse. Resolutsiooni poolt hääletas 465 saadikut, vastu 150, erapooletuks jäi 67.

Parlament ei pea õigeks, et nii pikaajalises eelarves kui ka taasterahastus on kärbitud tulevikku suunatud programmide toetusi ning leiab, et see õõnestab kestliku taastumise alustalasid. Lisaks rõhutavad parlamendiliikmed, et mitmeid ELi juhtprogramme, näiteks kliimamuutuste ohjeldamist, tervise- ning teadusrahastust ähvardab kohene langus. Samuti tähendab ülemkogul saavutatud kokkulepe, et alates 2024. aastast on ELi eelarve tervikuna väiksem kui 2020. aastal ning see seab ohtu ELi kohustused ja prioriteedid.

Parlament ei ole valmis kokkulepet vormitäiteks heaks kiitma

Seetõttu ei pea parlament praegust pikaajalise eelarve kokkulepet vastuvõetavaks ning ei ole nõus sellist otsust lihtsalt vormitäiteks heaks kiitma. Resolutsioonis rõhutatakse siiski, et pikaajalist eelarvet käsitlev poliitiline kokkulepe tuleb saavutada hiljemalt oktoobri lõpuks, et mitte seada ohtu uute programmide sujuvat käivitamist alates 1. jaanuarist 2021.

Lisaks peab parlament äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu kokkulepe nõrgestas tõsiselt õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia kaitset, mille poole komisjon ja parlament eelarves ja taastamiskavas püüdlesid.

ELi uued omavahendid ja laenude tagasimaksekava

Resolutsioon rõhutab ka asjaolu, et parlament ei anna mitmeaastasele finantsraamistikule heakskiitu, kui ei jõuta kokkuleppele ELi omavahendite reformis. Selleks tuleb hiljemalt 2021–2027 eelarveperioodi lõpuks kokku leppida uutes omavahendites, mis kataksid vähemalt taasterahastu tagasimaksetega seotud kulud.

Taasterahastu tagasimaksekava küsimuses leiavad parlamendiliikmed, et riigi- ja valitsusjuhid ei pakkunud välja selget plaani ning rõhutavad, et ilma ELi võtmetegevusi kärpimata või liikmesriikide osamakseid tõstmata on uued omavahendid ainus parlamendile vastuvõetav lahendus.

Sel taustal nõuab resolutsioon pikaajalise eelarve vaheläbivaatust, mis jõustuks hiljemalt 2024. aasta lõpuks ja käsitleks perioodi 2025–2027 ülemmäärasid, taasterahastu kulusid, täiendavate omavahendite kasutuselevõttu ning kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse alaste eesmärkide täitmist.