Keskkonnaaktivistid mittetulundusühingust Loodusvõlu vaidlustasid kevadel Eesti Energia plaani ehitada Ida-Virumaale teine Enefiti põlevkiviõlitehas. Üheskoos sooviga tühistada ehitusluba taotleti ka ehitusprotsessi peatamist kuni põhivaidluse otsuseni. Peatamise vaidluse on MTÜ tänaseks kaotanud, sest juulis otsustas ringkonnakohus jätta jõusse halduskohtu otsus ja ehitust mitte peatada.

Rahvusvahelise liikumise Fridays For Future liikumise Eesti juriidilise keha ehk MTÜ Loodusvõlu esindaja Kertu Birgit Anton rõhutas, et ühing ei ole kaotanud kohtuvaidlust õlitehase rajamise asjus. "Kõik osapooled on praeguseks hetkeks esitanud enda seisukohad ning halduskohtus on jätkuvalt menetluses põhikaebus õlitehase rajamiseks väljastatud ehitusloa asjus. Istung pole veel toimunud.

Vastab tõele, et halduskohus ei rahuldanud meie taotlust esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, et peatada õlitehase rajamiseks välja antud ehitusluba õigusliku selguse saabumiseni.

Seepeale esitasime määruskaebuse Tartu ringkonnakohtule, kus selgitasime veel kord, miks on meie arvates oluline kohaldada esialgset õiguskaitset, et vaidlusaluse objekti rajamisega ei liigutaks edasi enne, kui on selgunud, kas selline tegevus on üleüldse õiguspärane. Ka Tartu ringkonnakohus ei rahuldanud taotlust.

Hoolimata sellest, et esialgset õiguskaitset ei kohaldatud, jätkub vaidlus õlitehase rajamiseks välja antud ehitusloa õiguspärasuse üle, kuid samal ajal saab Eesti Energia liikuda edasi õlitehase rajamisega. Kui kohtus selgub, et see on õigusvastane, on selleks hetkeks kasutult kulutatud märkimisväärne summa riigi raha tehase püstitamiseks," selgitas Anton.

Ringkonnakohus ütleb juulis tehtud määruses, et kuivõrd MTÜ rõhub õlitehase töötamisest tulenevale keskkonnavaenulikkusele, siis tehase ehitamine kui selline keskkonnavaenulik ei ole.

"Määruskaebuses on kaebaja küll asunud väitma, et juba ehitusloa realiseerimisel viiakse ellu laiemat õlitööstuse edendamise eesmärki ning saabuvaks pöördumatuks ja kahjulikuks tagajärjeks on juba püstitatud ehitis ise, sest selle rajamine on olemuslikult vastuolus Eesti võetud rahvusvaheliste kohustustega.

Ringkonnakohtu hinnangul vaatab kaebaja seejuures aga mööda tõsiasjast, et ta ei ole isegi väitnud, et õlitehase hoonel või selle ehitamisel oleks oluline negatiivne mõju kliimaeesmärkide ja säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Ka määruskaebuses ei ole kaebaja selgitanud, milline on ehitustegevuse vahetu kahjulik mõju. Kaebaja väidetest võib aru saada, et juhul, kui õlitehast sihtotstarbeliselt kasutama ei asuta, siis ei saabu ka kahjulik mõju kliimaeesmärkidele, kuid tehase püstitamiseks kasutatavad avalikud vahendid on kulutatud asjata," seisab jõustunud kohtumääruses.