Augustis ja septembrikuu esimeses pooles korraldatud uuringus palus CVKeskus.ee 2502 töötajatel hinnata, kuidas on koroonaviirusest põhjustatud kriis mõjutanud nende töökoormust ja tootlikkust, valmisolekut tööd vahetada ning anda hinnang oma praeguse tööandja poolt eriolukorra ajal langetatud otsustele.

Uuringust selgus, et vaatamata ebakindlale ajale tööturul, on enamik töötajatest endiselt huvitatud uutest väljakutsetest – pea kaks kolmandikku (62%) töötajatest leidsid, et nad on avatud uutele tööpakkumistele ja pea iga viies töötaja (19%) sooviks lähiajal liikuda uuele töökohale. Suurim huvi oli lähiajal töökohta vahetada Lääne-Eesti maakondades (sh Pärnumaal).

Rahulolematute rahulolematus kasvas

Lisaks paluti uuringus anda hinnang oma tööandja poolt eriolukorra ajal langetatud otsustele. Kuigi enamik töötajatest (83%) leidsid, et nende tööandjad on eriolukorras toimunud muutustele reageerinud nii kiiresti kui võimalik ja teinud õigeid otsuseid, siis uuringu tulemused näitavad, et töökohavahetuse soov enam kui kahekordistus nende vastajate seas, kes ei olnud rahul oma tööandja poolt eriolukorra ajal vastu võetud otsustega.

Ühtlasi selgus värskest uuringust, et pea pooled töötajad (45%) tunnetavad töökoormuse kasvu, kuid veelgi enam, töövõtjate sõnul ei ole nende töö tulemuslikkus vaatamata tervisekriisile langenud.

„Kasvav töökoormus võib tuleneda nii eriolukorra ajal tekkinud lisaülesannetest kui ka tööandjate vajadusest teha samas mahus tööd efektiivsemalt ja väiksema tööjõukuluga“, rääkis CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Enim on kasvanud keskastmejuhtide ja spetsialistide töökoormus, kelle seas kinnitas töömahu kasvu 53% vastajatest,“ selgitas ta.

„Eeldasime, et uuring peegeldab ka langenud tootlikkust, sest tervisekriis saabus kõigi jaoks väga ootamatult ja sundis paljusid tööandjaid praktiliselt ilma igasuguse ettevalmistuseta suunama oma meeskondi kodukontoritesse,“ lisas Auväärt, märkides, et üllatuslikult enamik töötajatest tootlikkuse langust siiski ei tunnetanud.

Produktiivsus jäi samale tasemel või pigem kasvas

„Koguni 78% töötajatest tõi hoopiski välja, et nende produktiivsus eriolukorra ajal jäi kas samale tasemele või isegi kasvas. See kinnitab taaskord, et paindlikum töökorraldus suurendab töötajate rahulolu ja motiveeritust, mis omakorda avaldab positiivset mõju ka töötajate tulemuslikkusele,“ märkis CVKeskus.ee turundusjuht.

CVKeskus.ee viis 2502 tööga hõivatu seas läbi uuringu, et selgitada välja, missugust mõju on tervisekriis tööelule avaldanud. Uuringus osalenud töötajatest pisut rohkem kui pooled (53%) olid Harjumaalt, iga neljas vastaja Lõuna-Eestist (sh Tartust), iga kümnes Lääne-Eestist (sh saartelt ja Pärnust), 7% Ida-Eesti maakondadest ja 4% Kesk-Eestist.