Töölepingu korral tööandja peab tagama töötajale töö tegemise koha ja andma töötajale töö tegemiseks vajalikud töövahendid. Kaugtöö puhul tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja täidab tööülesandeid väljapool tööandja asukohta, sealhulgas töötaja elukohas.

Tööandja peab töötajale tagama töö tegemiseks vajalikud töövahendid ka kaugtöö korral, sh juhul, kui töötaja teeb tööd oma elukohas. Tööandja poolt töötajale töövahendite omandi tasuta üle andmine või töötaja poolt töövahendite kasutamine tasuta või soodushinnaga töötaja isiklikes huvides, sh töötaja elukohas toob tööandjale kaasa erisoodustuse maksukohustuse. Kuna kaugtöö tegemise vajadus ei lõppenud samaaegselt eriolukorra lõppemisega, on mõistlik uurida, kas ja millistel tingimustel tööandja võib anda töötajale viimase elukohas kasutamiseks töövahendid.

Üldreegli kohaselt, tööandja poolt töötajale töövahendite muretsemine töötaja elukohta toob tööandjale kaasa erisoodustuse maksukohustuse juhul, kui töövahendid ei olnud seotud töötaja tööga (näiteks kontoritöötajale soetatakse metsalangetamiseks vajalikud töövahendid) või kui tööandjal puudus töövahendite soetamiseks seadusest tulenev kohustus. Olukorrad, millal tööandja on kohustatud töötajale töö- ja isikukaitsevahendid soetama, on sätestatud eeskätt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (näiteks prillid, tool jne). Seetõttu: kui kaugtöö tarbeks töötajale töövahendite hankimine on vajalik töötaja poolt töö tegemiseks või kui töövahendite hankimise aluseks on töötervishoiuarsti ettekirjutus, ei teki tööandjal erisoodustuse maksukohustust.

Samuti on oluline tööandja soetatud töövahendite omandiõiguse üleminek: kui töötaja töötab tavapärases töökohas, siis ei saa ta tema kasutuses olevate töövahendite (nt arvuti ja töölaud) omanikuks. Sama reegel kehtib ka kaugtöö puhul, st töötaja töötamisel oma elukohas. Kui tööandja ostab töötajale kaugtöö tegemiseks arvuti, kirjutuslaua või toolid ning annab nende omandi tasuta üle töötajale, siis peab tööandja maksma töötajale üle antud vara turuväärtuselt erisoodustuse makse. Kui töötaja hüvitab tööandjale viimase antud töövahendite maksumuse, ei teki tööandjal erisoodustuse maksude kohustust. Eelnev kehtib ka tööandja poolt töötaja elukohta interneti vm sideühenduse soetamise kulude katmise kohta. Töötaja elukohta internetiühenduse loomine on seotud peamiselt töötaja elukohaga, st on töötaja elukoha parendamine, kuna tekkinud ühendus jääb töötajale. Seetõttu, töötaja elukohas internetiühenduse kulude katmine on tööandja poolne erisoodustus. Sarnaselt eelnevale, kui töötaja hüvitab internetiühenduse loomise kulud tööandjale, siis puudub viimasel erisoodustuse maksukohustus. Kui tööandja katab kaugtöö korral osa töötaja elukoha internetiühenduse kasutamise kuludest, siis tuleb teha vahet töötaja poolt tööülesannete täitmiseks kasutatud internetiühenduse kuludel ja muudeks vajadusteks kasutatud internetiühenduse kuludel. Vastavat eristamist saab teha proportsiooni (tööaeg vs kogu ööpäev) või täpsema ajaarvestuse alusel. Kui tööandja hüvitab töötajale viimase elukoha kogu internetiühenduse kulud ilma tööülesandeid ja teisi tegevusi eristamata, siis on tööandjal tööväliste tegevuste tarbeks kasutatud internetiühenduse kulude hüvitamise osas erisoodustuse maksude kohustus.

Kaugtöö puhul on eriti suur võimalus selleks, et töötaja kasutab tööandja soetatud töövahendeid (nt tööandja soetatud arvutit) tasuta või soodushinnaga isiklikuks otstarbeks. Kui töötaja ei maksa tööandjale tööandja vara kasutamise eest hüvitist või makstav hüvitis on turuhinnast väiksem, tekib tööandjal erisoodustuse maksukohustus. Samas, tegelikkuses on nii tööandjal kui ka maksuhalduril ebamõislik kontrollida, kas ja millises ulatuses töötaja kasutas tööandaja antud töövahendeid isiklikuks otstarbeks ning määrata sellelt hüvelt erisoodustuse maksud. Ehk - seadus ja tegelik elu ei ole antud juhul omavahel kooskõlas.

Eelneva kokkuvõttes: kaugtöö temaatika on jätkuvalt aktuaalne. Aktuaalne on ka tööandja erisoodustuse maksukohustusega seonduv: kas ja millises ulatuses tööandja saab töötajale hüvitada viimase elukohas töövahendite soetamise ja kasutamise. Sügava huvi korral on võimalik tutvuda maksuhalduri veebilehel oleva teabega kodukontori kulude maksustamise kohta.