„Toidutarneahel on ülekaalukalt olulisim kanal, mille kaudu jõuavad toidukaubad tootjalt tarbijani. Ettevõtjate arv ja suurus on toidutarneahela eri etappides erinev, kuid kõik tarneahela ettevõtjad on ühtemoodi olulised, et tarbijani jõuaks mitmekesine ja kvaliteetne toit,“ rääkis maaeluminister Arvo Aller.

Sageli aga on just põllumajandustoodete ja toidu tootjad oma toodete müümisel majanduslikult nõrgemal positsioonil kui kaubanduspartnerid, kellele nad oma tooteid müüvad. „Seega on väga oluline, et tugevama positsiooniga kaubanduspartner ei kasutaks võtteid ega suruks peale lepingulisi suhteid, mis kalduvad oluliselt kõrvale heast äritavast ning on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõtetega,“ märkis Aller.

Eelnõus sätestatakse ebaausate kaubandustavadena maksetähtaegade, tarnete ja müügitingimustega seotud tehingud, mis on põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas ebavõrdsel majanduslikul positsioonil oleva müüja ja ostja vahel keelatud.

Loetletud on 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul ja alati keelatud ning seitse on keelatud juhul, kui eelnevalt ei ole nendes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud. Need tehingud ei loo õiguslikke tagajärgi ja on kehtetud algusest peale. Samuti on keeldude rikkumise tagajärjeks eelnõus ette nähtud sanktsioon (väärteokaristus) ostjale kui sellise tehingu tegijale.

„Kuigi ka praegu tuleb kõigis lepingulistes suhetes järgida hea usu ja mõistlikkuse põhimõtet, mis tuleneb võlaõigusseadusest, siis valminud eelnõu annab täiendava kaitse põllumajandustooteid ja toitu müüvatele ettevõtjatele, kellel on nüüd lisaks kohtusse pöördumise võimalusele võimalik pöörduda edaspidi ka nõuete täitmise eest vastutava asutuse poole,“ rõhutas maaeluminister.