„Taastuvenergia suurem roll energiatootmises on meie planeedi ja keskkonna tuleviku jaoks ülioluline. Eesti kava muutmine suurendab taastuvate energiaallikate osakaalu Eesti energiaallikate jaotuses. See aitab Eestit üleminekul vähese CO2-heitega ja keskkonnasäästlikule majandusele kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe ja meie riigiabieeskirjadega,“ märkis Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager.

Eesti kavatseb muuta oma praegust taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise käigus toodetud elektrienergia toetuskava. Komisjon kiitis esialgse kava heaks 2017. aasta detsembris ja selle kehtivus lõpeb 2020. aasta lõpus. Muudetud kava, mille eelarve on ligikaudu 450 miljonit eurot, kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle heakskiitmise kuupäevast.

Võimalik toetust saada ka senistel põlevkivijaamadel

Taastuvenergiat tootvad käitised saavad kava alusel toetust turuhinnale lisanduva lisatasu vormis. Lisatasu määratakse kindlaks võistupakkumise teel. Võistupakkumine korraldatakse uutele taastuvenergiat tootvatele käitistele ja ka olemasolevatele elektrijaamadele, mis lähevad fossiilkütuselt üle biokütusele.

Lisatasu ei tohi olla suurem kui iga taastuvenergia tehnoloogia keskmise tootmiskulu ja elektri turuhinna vahe. Muudatus võimaldab korraldada võistupakkumisi, et stimuleerida fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele üleminekut, mis vähendaks CO2-heidet. Kava muutmine aitab Eestil saavutada nii oma taastuvenergia eesmärke kui ka Euroopa eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Komisjon hindas kava ELi riigiabieeskirjade, eelkõige 2014. aasta keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste alusel. Komisjon leidis, et abi on vajalik ja sellel on ergutav mõju, sest elektrihinnad ei kata täielikult taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise kulusid.

Samuti on abi proportsionaalne ja piirdub minimaalselt vajalikuga, sest see katab üksnes elektri turuhinna ja tootmiskulude negatiivse vahe. Kavaga tagatakse, et see on nii isegi siis, kui turuhinnad ootamatult tõusevad.

Seetõttu järeldas komisjon, et Eesti meede on kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega, kuna sellega edendatakse elektri tootmist taastuvatest energiaallikatest kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, moonutamata põhjendamatult konkurentsi.

Riigiabi suunised kehtivad 2014. aastast

Komisjoni 2014. aasta keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised võimaldavad liikmesriikidel teatavatel tingimustel toetada elektrienergia tootmist taastuvatest energiaallikatest. Taastuvenergia direktiiviga kehtestati kogu ELi hõlmav siduv taastuvenergia eesmärk 32% aastaks 2030.

Nende eeskirjade eesmärk on aidata liikmesriike ELi edasipüüdlike energia- ja kliimaeesmärkide täitmisel maksumaksjatele võimalikult väikese hinnaga ja vältida põhjendamatut konkurentsi moonutamist.