TTJA toob välja, et peamised pöördumised on sagenenud juhtudel, kui pakutakse elektrilisi hambaharju ja nende tarvikuid.

Telefoni teel tehtud müügipakkumise korral võivad tarbija ja müüja kokkulepitust erinevalt aru saada. Tarbijal ei ole võimalik telefoni teel veenduda kauba sobivuses ega kvaliteedis. Samuti tarbija ei saa piisavat teavet müügitehingu kõikide tingimuste kohta.

Kas telefoni teel tehtud müügipakkumisele öeldud „JAH“ on siduv?

Vaid telefoni teel öeldud „JAH“ ei ole piisav, et tarbijal tekiks lepinguline suhe kauplejaga ja maksekohutus kaupleja poolt saadetud kauba eest. Kui kaupleja ja tarbija lepivad telefoni teel kokku toodete saatmises, on tarbija telefonikõne käigus võetud kohustusega seotud üksnes juhul, kui kaupleja on telefonitsi edastatut kinnitanud püsival andmekandjal ning tarbija on kirjalikult kinnitanud oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud (nt. e-kirja teel või telefoni teel saadetud tarbija sõnum). Kui tarbija seda teinud ei ole, ei ole tarbijal kaupleja ees kohustusi ja tarbija ei pea kaupleja poolt saadetud kaupa vastu võtma.

Kuidas saab taganeda telefoni teel tellitud tootest?

Telefoni teel tellitud toote puhul on tarbijal õigus kasutada lepingust taganemise õigust ja seda 14 päeva jooksul kui tarbija on saanud ostetud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse teostamiseks tuleb tarbijal saata kauplejale avaldus kirjalikult, et vältida võimalikke vaidluseid, kas lepingust taganemine on toimunud õigeaegselt. Tarbija ei pea põhjendama taganemise asjaolusid. Tellitud kauba tagastamine kauplejale peab toimuma viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

Mida tuleks teada tellitud kaubaga tutvumisel?

Tellitud kaubaga kodus tutvumisel tuleb silmas pidada, et kaupa ei kasutataks enamal määral, kui oleks seda saanud teha tavakaupluses kaupa ostes. Kui tarbija kasutab tagastavat kaupa rohkemal viisil, kui on vaja sellega tutvumiseks ja selle omaduste veendumuseks, siis ei kaota tarbija küll taganemisõigust, kuid kauplejal on õigus vähendada tarbijale tagasimakstavat summat, mida käsitletakse asja väärtuse vähenemisena.

Meeles tasub pidada, et kui tarbijal tekib kauplejaga vaidlus lepingust taganemise küsimuses või kui kaupleja on keeldunud tarbijale lepingust taganemise korral raha tagastamast, on tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole.

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.