Finantsmehhanismide eesmärgiks on sotsiaalse ja majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kahepoolsete suhete tugevdamine Norra, Islandi ja Liechtensteini ning kasusaajariikide vahel.

Praegu on käimas kolmas EMP ja Norra toetuste periood alates 2004. aastast, võimaldades Eestil saada 63 miljonit eurot välisabi.

Projektide elluviimisel investeeritakse konkurentsivõime, küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse, sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkondadesse, mille tulemusena paraneb Eesti erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslik olukord ning luuakse paremad tingimused majanduskasvuks.

Lisaks rahalisele panusele on võimalik koostöö käigus teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada teavet, mis omakorda võimaldab Eestil üldiselt paremini kavandada oma majandustegevust.

EMP ja Norra toetuste korraldusasutus on Riigi Tugiteenuste Keskus.