Hagiavaldusega nõuab Tallink Grupp Tallinna Sadamalt tagasi osa ülemäära suurtest tasudest, mis maksti Vanasadamas sadamateenuste eest. Konkurentsiseaduse kohaselt on turgu valitsevat seisundit omaval ettevõtjal keelatud otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine või rakendamine. Esitatud nõue hõlmab Tallink Grupi poolt makstud tasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019, mis ületavad õiglast tasu suurust. Tallink Grupi hinnangul on Tallinna Sadam kehtestanud Tallinna Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuse osas ebaõiglaselt kõrged hinnad, kuritarvitades selliselt Tallinna Sadamale kuuluvat turgu valitsevat seisundit Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel.

„Tallink Grupp ja Tallinna Sadam on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi Tallinna Sadama poolt Tallinna Vanasadamas pakutavate sadamateenuste õiglase hinnastamise osas, sealhulgas juba näiteks 2018. aastal. Meie hinnangul on Tallinna Sadam erinevatel kaubaturgudel, eelkõige Vanasadamas sadamateenuste pakkumisel, turgu valitsevas seisundis,“ kommenteeris hagiavalduse esitamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Täname Tallinna Sadamat hea tahte näitamise eest, et otsida kõnealuses küsimuses osapooli rahuldavat kompromissi. Esitatud lahendusettepanekud ja aset leidnud läbirääkimised ei toonud kahjuks kaasa olukorra sisulist lahendust. Meie hinnangul oleks Tallinna Sadama õiglase ja läbipaistva hinnastamise rakendamisega andnud ka laiema panuse Eesti turismi ja seotud sektorite kiiremasse taastumisse,“ lisas Nõgene.

„Kuna varasematel aastatel ega ka viimase kaheksa kuu vältel peetud läbirääkimistel ei jõutud meie hinnangul turgu valitsevat seisundit omava, börsil noteeritud äriühinguga lahenduseni, peame vajalikuks läbi kohtumenetluse selgitada välja, kas Tallinna Sadam osutab teenuseid õiglaselt ja läbipaistvalt. Meie kogemus näitab, et Tallinna Vanasadama tasud on Läänemere piirkonna ühed kallimad. Seda seisukohta kinnitavad nii varasemad õiguslikud analüüsid kui ka teostatud tunnustatud ekspertide hinnangud, mille kohaselt on Tallinna Sadama sadamatasud Vanasadamas (ostujõupariteediga korrigeerides) oluliselt kallimad samalaadsetest teenustest näiteks Helsingis ja Stockholmis. Koostatud analüüside kohaselt on tasud keskmiselt kõrgemad vähemalt 20% võrra, kuid mitmel puhul ka olulisemalt enam,“ lausus Nõgene.

„Eesti on mereriik, mis tähendab ka seda, et Eesti sadamad on oluliseks väravaks välismaailma. Meie hinnangul on sadamateenuste ebaõiglasel hinnakujundusel laiem mõju kogu Eesti majandusele, kuna see pärsib tihedamat laevaliiklust ning selliselt takistab tihedamate ja keskkonnasõbralikemate ühenduste loomist Eesti ja regiooni teiste keskuste vahel,“ sõnas Nõgene.

Tallinna sadam hagiga nõus ei ole

ASi Tallinna Sadam hinnangul on ASi Tallink Grupp esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.

Reisilaevadele Tallinna Sadama poolt kehtestatud sadamatasud on Läänemere piirkonna konkurentsivõimelisemad, olles jätkuvalt madalamad Helsingi ja Stockholmi sadamate võrreldavatest tasudest. Sealjuures pakub Tallinna Sadam kvaliteetsel infrastruktuuril ja uuenduslikel lahendustel põhinevat kaasaegset teenust.

Tallinna Sadamal on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud. Samuti puuduvad Tallinna Sadamal reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped.

Tallinna Sadama juhtkond on pidanud Tallinkiga hinnaläbirääkimisi reisilaevadele kehtestatud sadamatasude üle kokkuleppe saavutamiseks, kuid senised Tallinki nõudmised on olnud ebamõistlikud ja Tallinna Sadama majanduslikke huve selgelt kahjustavad.

Täpsemaid kommentaare on Tallinna Sadamal võimalik jagada peale hagiavalduse kättesaamist ja selles esitatud argumentidega tutvumist. Tallinna Sadam on valmis jätkuvalt lahendama asja kompromissiga.