Lisaks peab LHV Pank tõhustama kohaldatavaid hoolsusmeetmeid, et need võimaldaksid täpsemalt käsitleda rahapesu riske juhul, kui LHV Pank osutab teenust teistele finantsasutustele.

LHV Pank osutab makseteenuseid ka teistele finantsasutustele, kes kasutavad LHV Pangas avatud kontosid nende finantsvahendajate enda klientidele teenuste osutamiseks. Viimastel aastatel on LHV Panga äri kiiresti kasvanud ning selle käigus vajab riskikontrolli organisatsioon jätkuvalt piisavat tähelepanu.

Korralise järelevalvemenetluse eesmärk oli hinnata LHV Panga organisatsioonilisi lahendeid ja hoolsusmeetmete kohaldamist korrespondentsuhete raames teenuse osutamisel. LHV Pangal on õigus Finantsinspektsiooni otsus edasi kaevata Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul alates haldusakti teatavaks tegemisest.

Finantsinspektsiooni strateegiline prioriteet on suunata turuosalisi rahapesu tõkestamisega seoses selliselt, et neil oleks ärimudelile vastavad sisekontrolli süsteemid. Selleks kaardistab inspektsioon jooksvalt riske finantssektoris ja rakendab järelevalve meetmeid finantsjärelevalve subjektide suhtes. Finantsinspektsioon tegi rahapesu riskikontrollide valdkonnas 2020. aastal 106 toimingut, kohustas kaheksal korral krediidiasutusi organisatsiooni täiustama ja tegi väärteotrahve miljoni euro ulatuses.

LHV Panga kommentaar:

Finantsinspektsioon on hinnanud LHV Panga rahvusvaheliste finantsvahendajate ärisuuna klientide teenindamisega seonduvaid hoolsusmeetmeid. Järelevalve leidis, et pangal tuleb teatud süsteeme tõhustada.

LHV Pank on protsesside parendamiseks juba erinevaid samme astunud: muu hulgas on LHV täiendanud sise-eeskirju ja protseduurireegleid, suurendanud vastavuskontrolliga tegelevate inimeste hulka ning täiendanud Rahapesu andmebüroole teatiste esitamise protseduure. Lisaks täiustab LHV monitooringusüsteeme ning parandab andmete kogumist ja haldamist.

"Finantsvahendajatele pangateenuste pakkumine on kiiresti arenev ärisuund, mis vajab pidevat tähelepanu. Meie jaoks on oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid nõudeid ja ka järelevalve ootusi. Finantsinspektsiooni tagasiside on meile oluliseks sisendiks ning koostöös saame finantsvahendajate valdkonna protsesse ja protseduure veelgi tõhusamaks muuta," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.