TTJA kaubandustalituse ametnikud viisid tänavu veebruarist kuni märtsi lõpuni läbi järelevalvetoimingud 60 tanklas üle Eesti, eesmärgiga selgitada välja, et kuidas on vedelkütuse müüjate poolt vedelkütuse tankurid ja tankurite püstolid märgistatud. Järelevalvetoimingutega olid kaetud kõik maakonnad, välja arvatud Hiiumaa. Kontrollitud 60nest tanklast kuulus 31 tanklat erinevatele vedelkütusemüüjatele.

Eesmärk: tarbijale selge ja üheselt mõistetav märgistus kütuse kohta

Paikvaatluste käigus tuvastati, et tankuritel ja tankuri püstolitel olev tähistus vastas majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega paika pandud bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse nõuetele kontrollitud 60st tanklast ainult 15 tanklas.

Ülejäänud 45. tanklas oli vedelkütuste tähistus puudulik, puududes tankuritel ja tankurite püstolitel kas osaliselt või täielikult. Nii mootoribensiini kui diiselkütuse tähistuse osas olid peamisteks eksimusteks puuduv kütuse nimetus ning viide standardile, millele kütus vastab. Bensiini osas puudus teave etanooli sisalduse kohta ning osades tanklates puudus ka teave biodiislikütuse sisalduse kohta.

“Tarbija seisukohalt on väga vajalik saada tõest teavet tanklas müüdava vedelkütuse etanoolisisalduse või biodiislikütusesisalduse kohta. Väga oluline on ka vedelkütuse müüjate poolt tanklates müüdava kütuse märgistamine üheselt, et sellega ei eksitataks tarbijat,” lisas Laks.

Varasemalt on kütusemüüjad ka ise pöördunud riigi poole seoses tanklates kütuste märgistamisega kaasnenud kitsaskohtadega, kuivõrd tanklaketid üle Eesti lähtusid kütuste märgistamisel erinevatest põhimõtetest.

Selline tegevus aga tekitas segadust tarbijates, mistõttu oli kütusemüüjate ettepanek kütuste märgistamine ühelaadsetele alustele viia. Ühtlasi tagab selline käsitlus, et ka välisriikidest kütust tankimas käivad isikud saavad täpselt aru, millist kütust tangitakse, kuivõrd sarnane ühtne märgistus kehtib ka teistes Euroopa riikides.