Jaanuari keskpaigast veebruari keskpaigani reklaamide vastavust reklaamiseaduse sätetele kontrollinud TTJA kaubandustalituse ametnikud viisid kokku läbi 33 järelevalvetoimingut 13 finantsteenuse osutaja suhtes.

TTJA kaubandustalituse jurist Mari-Liis Aasa sõnul peetakse tarbijat lepingulises suhtes nõrgemaks pooleks ning seega tulenevad reklaamiseadusest küllaltki ranged piirangud just tarbijakrediidi reklaamimisele. "Vastava regulatsiooni eesmärk on olnud vähendada selliste laenuvõtmisotsuste arvu, mis on langetatud emotsiooni ajal, piisavalt kaalutlemata ning laenutingimustesse süvenemata. Seega on reklaamiseaduses sätestatud nõuete rikkumisel oht, et tarbija teeb läbimõtlemata laenuotsuse, mis võib lõppeda sellega, et tarbija satub makseraskustesse ning ei suuda võetud laenu tagasi maksta,“ lisas ta.

Peamised rikkumised facebookis

Kokku tuvastas amet reklaamiseaduse rikkumised viie finantsteenuse osutaja suhtes 11 järelevalvetoimingul. Sealjuures ei tuvastatud rikkumisi .com lehtedel ning vaid ühe rikkumise tuvastas www.neti.ee otsingumootori rubriigis „ajakirjad“.

Seega saab öelda, et finantsteenuse reklaamide puhul toimusid peamised reklaamiseaduse rikkumised reklaamiteegis Facebook Ad Library kuivõrd 10 järelevalvetoimingul tuvastati rikkumised just seal. Reklaamiteegis on nähtavad kõikides Facebooki rakendustes ja teenustes, sh Instagramis avalikustatud reklaamid.

Ameti poolt läbiviidud järelevalve projektist nähtub, et kuigi finantsteenuse reklaamidele kohalduvad nõuded on püsinud aastaid muutumatuna, siiski sageli esineb turuosaliste poolt reklaamiseaduse rikkumisi.

Majandustegevuse registri (MTR) andmetel on Eestis registreeritud 1241 finantsteenuse osutajat, kes on kohustatud oma teenuste reklaamimisel järgima finantsteenuse reklaamidele kohalduvaid nõudeid.

Peamised finantsteenuse (sh tarbijakrediidi) reklaamidele kohalduvad nõuded, mille vastu turuosalised eksivad:

Üleskutse tutvuda teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga

Kõik finantsteenuse reklaamid peavad sisaldama üleskutset tutvuda teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga.

Üleskutse puhul on lubatud erinevad variatsioonid, mis samas peavad samaaegselt sisaldama üleskutse mõlemat poolt ning kandma endas üleskutse vormi. Seega ei ole näiteks lubatud kuvada üksnes lauset „Tutvu tingimustega“.

Finantsteenuse reklaamides kuvatav teave peab olema tavalise tähelepanu juures märgatav ja loetav

Finantsteenuse reklaamides kuvatav teave peab olema märgatav keskmise tähelepanu juures ning vastavad üleskutsed ja näited peavad olema esitletud proportsionaalselt kogu reklaamiga, mõistlikus formaadis ja fondis ning piisava kestvusega, et selliseid üleskutsuvaid teateid oleks tarbijal reaalselt võimalik ka hoomata ning lugeda.

Tarbijakrediidi reklaamides tohib kuvada üksnes kindlaksmääratud teavet

Tarbijakrediidi reklaam tohib sisaldada vaid kindlaksmääratud teavet, kuivõrd eesmärk on anda tarbijatele esmavajalikku teavet ilma igasuguste muude sõnastuslike lisanditeta. Vaatamata sellele, et viimane reklaamiseaduse redaktsioon on kehtinud juba üle viie aasta, esineb kõige rohkem rikkumisi just tarbijakrediidi reklaamide avalikustamisel, s.t selles, et tarbijakrediidi reklaamides esineb keelatud reklaamlauseid.

Tarbijakrediidi reklaam ei tohi kallutada tarbijat läbimõtlematule laenuvõtmisele

Lisaks sellele, et tarbijakrediidi reklaamides on lubatud kuvada üksnes kindlaksmääratud teavet, peavad kõik reklaami elemendid (sh taust, kujundus, heli ja muud efektid) olema esitatud vastutustundlikult ja tasakaalustatult. Seetõttu ei tohi tarbijakrediidi reklaam õhutada tarbijat tegema läbimõtlematut laenuotsust.

Galerii kuvatõmmistest