Enne auto ostmist tee põhjalik taustauuring

Kontrolli Eestis arvel olnud auto tausta, varasemat kasutusajalugu ja omanikke. Tee kindlaks, kas autot müüb eraisik või juriidiline isik. Ost eraisikult võib olla soodsam, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus.

Täiendavat infot müüja tausta, varasemate tehingute ja usaldusväärsuse kohta võid leida ka veebifoorumitest. Kui autot müüb juriidiline isik, siis saad infot/teavet firma kohta krediidiinfo kodulehelt ja äriregistrist.

Ohumärk võib olla, kui firma on tegutsenud väga lühikest aega ja ettevõttel on maksuvõlad. Kontrolli, kas juriidiline isik ei ole kantud nn musta nimekirja. Transpordiameti e-teeninduses saab infot sõiduki varasema kasutuse kohta, liikluskahjude ja liiklusõnnetustes osalemise kohta saab infot liikluskindlustuse kodulehelt

Kaasa spetsialist

Kaasa auto ostueelsesse kontrolli spetsialist, kes oskaks hinnata sõiduki tehnilist seisukorda. Lase sõiduk üle vaadata tehnoülevaatuse teenuse osutajal või vastava sõiduki volitatud hooldus- ja remondiettevõttel.

Vaata auto üle hästi valgustatud tingimustes, et näha võimalikke väliseid kerevigastusi, roostekahjustusi, aknaklaaside, valgustusseadmete ja rehvide seisukorda. Kontrolli armatuurlaua märgulampide hoiatusmärguannete puudumist. Kontrolli auto erinevate sõlmede korrasolekut (valgustid, konditsioneer, kojamehed, signalisatsioon jne).

Lepi kokku piisavalt põhjalik ja pikk proovisõit, et saaks sõita ka maantee kiirusel. Nii tulevad välja võimalikud probleemid: kas kõik käigud lähevad sisse; võimalik müra ja vibratsioon, kas auto kisub ühele poole, ujub teel, undab jms.

Vii auto tehnoülevaatusele

Lase auto üle vaadata ja kontrollida selleks kogemusi ning vajalikku tehnikat omaval (tehnoülevaatuse) osutajal või vastava sõiduki volitatud hooldus- ja remondiettevõttel, mis on sageli lihtsaim, kiireim ning lõppkokkuvõttes odavaim viis auto müügieelseks kontrolliks.

Tehnoülevaatusel kontrollitakse veermiku korrasolekut, tulesid, heitgaase ehk auto vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Soovi korral saab tellida ka veelgi põhjalikuma sõiduki kontrolli ja turuväärtuse hindamise. Asjaolu, et sõidukil on ostmise hetkel kehtiv nö tehnoülevaatuse kontroll tehtud ei pruugi tähendada seda, et sõiduk ka jätkuvalt tegelikult ostmise hetkel tehnilistele nõuetele vastab.

Hilisemad vaidlused tekivad tavaliselt varjatud puuduste üle, mida üldjuhul ei saagi ilma eriteadmiste ja tehnikata tuvastada. Tekkivaid probleeme on alati lihtsam ja soodsam ennetada! Eeltöö tegemiseks kulunud aeg ja vaev tasub ennast ära, sest hilisemalt ka lihtsamate vigade kõrvaldamine sõiduki juures on üldjuhul kulukas ning ka sõidukit ei saa sel ajal siis kasutada.

Lepingu sõlmimisel vormista leping kirjalikult ning pane sinna kirja kõik oluline

Sõlmi kirjalik müügileping, kus on fikseeritud auto müüja, hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Lisaks tuleb lepingusse kirja panna kõik (eritingimused), milles ostja ja müüja on kokku leppinud, sh ka auto tuvastatud puudused jm.

Müüja ei saa lepingus vabastada ennast vastutusest auto varjatud puuduste eest, kuid ka ostjal on üldjuhul hoolsuskohustus asi üle vaadata ja auto seisukorraga tutvuda. Ilmselgete puuduste korral on hilisemate pretensioonide esitamine keeruline. Puuduste tuvastamisel lepi kokku, kes vastutab nende kõrvaldamise eest. Kontrolli, et sul oleks müüja kontaktid ja andmed, et sul oleks teada, kellega probleemide korral suhelda.

Võimalusel tasu ostu eest pangaülekandega

Nii jääb tehingust jälg ja kokkulepitud sõiduki maksumust on ka hiljem lihtsam tõendada. Samuti on mõistlik säilitada müügikuulutus, sõiduki tehnilist seisukorda kirjeldavad dokumendid jm tehinguga seonduv.

Sõltumata sellest, kas müüja annab sõidukile n-ö garantii või mitte, on tarbijal õigus juriidilisest isikust kauplejale esitada 2 aasta jooksul pretensioone ka kasutatud sõiduki ostmisel.

Auto kasutamisel vigade tekkimisel

Teavita viivitamatult puuduse tuvastamisest kauplejat. Ära kasuta sõidukit edasi, eriti puuduse korral, mis võib sõidukit täiendavalt kahjustada. Võimalda kauplejal sõiduk üle vaadata ja anna talle võimalus puudus ise kõrvaldada.

Puuduse olemasolu ei anna automaatselt õigust lepingust taganeda ja raha tagasi saada. Eelkõige võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või puudusega detaili asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Kaupleja ei ole kohustatud koheselt raha tagastama.

Kaupleja on vastutav selliste puuduste eest, mis olid sõidukil enne selle üleandmist tarbijale ja mis ei olnud tarbijal teada. Kõik sõiduki kasutamisel tekkivad puudused, mis tulenevad sõiduki tavapärasest kasutamisest ja kulumisest on tarbija enda kanda. Samuti peab tarbija ise kandma sõiduki hooldamise kulud ja jooksvad kulumaterjalid (erinevad vedelikud, õli, pidurikettad jms).

Ostjal on võimalik ka lepingust taganeda

Juhul, kui Te suuliselt müüjaga kokkuleppele ei jõua, siis esita kauplejale vabas vormis kirjalik kaebus, milles on välja toodud konkreetne puudus ja see, mida sa nõuad. Kaupleja on kohustatud vastama kaebusele 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest.

Alles siis, kui asja parandamine või asendamine ebaõnnestub, ei ole võimalik või tekitab tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi või on tegemist muu olulise müüjapoolse lepingurikkumisega, saab tarbija lepingust taganeda ja raha tagastamist nõuda. Seda ka juhul kui müüja keeldub põhjendamatult asja parandamisest või asendamisest või ei tee see seda mõistliku aja jooksul. Juhul kui kaupleja on lepingutingimustele mittevastava asja parandanud ning sama(laadne) lepingutingimustele mittevastavus ilmneb taas, on tarbijal õigus lepingust taganeda, st raha tagasi saada.