Kliimamuutustega kohanemine ja selle mõjude leevendamine ei ole enam kauge tulevik, vaid juba täna vajame uusi lahendusi. Tehnoloogiate kasutamine kliimamuutuste leevendamiseks võimaldab vähendada saasteteket, jäätmeheidet või fossiilkütustel põhinevate ressursside kasutamist. Fossiilsetel kütustel nagu põlevkivil põhinev elektritööstus on asendumas järjest enam päikesepaneelide või tuulegeneraatoritega.

Ometi on praegugi juba selge, et peame lisaks leevendamisele tegelema ka kohanemisega – isegi kui saavutame Pariisi leppe 1,5 kraadi eesmärgi, on ka sellel soojenemisel mõjud, milleks peame valmis olema. Kliimamuutustega kohanemisele suunatud tehnoloogiaid rakendatakse näiteks põllu- ja veemajanduses, maaelu arengus, rannikualade majandamises, linnaplaneerimises ja piirkondlikus arengus.

Arenguprogrammist Negavatt välja kasvanud rohetehnoloogiaettevõte SmartVent OÜ on tänaseks tuntud iduettevõte, kes läbinud veel mitmeid kiirendeid ja pakub nutikat automatiseeritud ventilatsioonisüsteemi. Foto: Meelis Meilbaum

KIK toetab rohetehnoloogia ettevõtete arenguprogramme

Alates 3. maist 2021 saab KIKile esitada Eesti rohetehnoloogia arenguprogrammide projekte. Toetuse abil saab edendada tänaseid kitsaskohti, kasutades keskkonnahoidlikku tehnoloogiat ja uusi nutikaid lahendusi, mis aitavad liikuda kliimaneutraalse majanduse suunas.

Kliimaneutraalses majanduses on inimtekkelised kasvuhoonegaaside heited viidud võimalikult madalale tasemele ja need on tasakaalustatud looduslike või tehnoloogililiste sidujate poolt. Rohetehnoloogiate tervikliku ja läbimõeldud arendamise abil Eestis on võimalik tagada, et vähese süsinikusisaldusega majandusele üleminekuks vajalikku tehnoloogiat ei peaks teistest riikidest kalli hinna eest sisse ostma. Saaksime selle pöörata hoopis võimaluseks, et just Eestis töötataks välja need lahendused ja tehnoloogiad, mida teistele riikidele lähitulevikus eksportida. Toetuse prioriteetseteks valdkondadeks on taastuv energeetika, põllumajandus ja metsandus ning transport.

Toetust saavad rohetehnoloogia ettevõtte arenguprogrammide korraldajad ning nende programmid, mis on seotud rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise elluviimisega (sealhulgas häkatonide, ideekonkursside ja kiirendite korraldamine), nende mentorluse või olemasolevatele häkatonidele, konkurssidele ja arenguprogrammidele rohetehnoloogia suuna lisamisega. Arenguprogramm on ettevõtte või tehnoloogia arengufaasile komplekselt välja töötatud tegevuste kogum, mis aitab kaasa ettevõtte liikumisel ühest elutsükli või tehnoloogia arengufaasist järgmisse. Oluline on tähele panna, et ettevõtteid toetatakse arenguprogrammide kaudu, mitte üksikute ettevõtete projekte eraldi.

Ühe projekti toetus summa on 3000 – 40 000 eurot ning projekti pikkuseks tuleb planeerida kuni 18 kuud. Toetuse maksimaalne määr on 90% ja omafinantseering 10%. Taotluste esitamistähtaeg on 5. juuli 2021. Taotlusvooru infopäev toimub 13. mail 2021 kell 12. Registreerimine on vajalik ja seda saab teha KIKi kodulehel.

Lisaks arenguprogrammidele toetatakse taotlusvoorust ka teist tegevust, milleks on põhikooli õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine. Toetust saavad projektid, mis aitavad tutvustada õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad läbi reaalselt elluviidavate tegevuste keskkonnahoidu.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemist ja meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Vaata lisaks www.kik.ee

Jaga
Kommentaarid