Ligi pooled vastanutest aga kaaluksid seda, kui ka tööandja omalt poolt nende pensionisse panustaks.

Uuringu tulemused näitavad, et Eestis küsitletud inimestest ei kogu 59% endale III pensionisambasse raha. Lätis on see näitaja 57% ja Leedus 52%. Tööandjapension võib aga olla üks võimalus, kuidas inimeste huvi oma pensionipõlve täiendava kindlustamise vastu suurendada: 49% eestlastest, kes seda praegu veel ei tee, arvavad, et koguksid III sambasse siis, kui nende tööandja omalt poolt samaväärse summa pensionisambasse juurde lisaks.

„Kasvõi väikese summa panustamine III sambasse on kõige lihtsam viis, kuidas hakata endale vanaduspõlveks suuremat finantsvabadust kindlustama," ütles Luminori pensionide tootejuht Hannes Kuusk. „Tööandja vaatenurgast on tööandjapensioni pakkumine vastutustundlik ja hooliv initsiatiiv. Sellega näitab tööandja, et ta mõtleb ka oma töötajate tuleviku peale, sisendab turvatunnet ja lisab ettevõttes töötamisele seeläbi väärtust juurde. Sama võimalust pakub oma töötajatele ka Luminor," lausus ta.

Uuring kinnitab, et tööandjapension siiski Eestis praegu kuigi levinud ei ole. Kõigist vastanutest 28% kogub III sambasse iseseisvalt, ehkki tööandja sinna ei panusta. 9% vastanutest ütles, et nende tööandja kogub neile tööandjapensionit, kuid nad ise lII sambasse lisaks ei kogu. Vaid 4% inimestest märkis, et koguvad ise ja ka tööandja panustab lisaks juurde. See tähendab, et Eestis toetab tööandja kolmandasse sambasse kogumist vaid 13%-l töötavast elanikkonnast, samas kui Leedus on tööandjapensioni saajate osakaal koguni 20%. Lätis on olukord sarnane Eestiga (12%).

Kõige rohkem iseseisvalt III pensionisambasse raha koguvaid inimesi on Eestis spetsialistide ja kontoritöötajate seas. Lätis on neid kõige enam 50-59-aastaste vanusegrupis ning Leedus ettevõtjate seas.

Kuigi uuringu tulemustest lähtuvalt oleksid ligi pooled eestlastest, kes praegu kuidagi III sambasse ei panusta, sellest rohkem huvitatud, kui nende tööandja seda toetaks, jääb eestlaste huvi siinkohal lätlaste ja leedukatega võrreldes siiski tahaplaanile. Leedus tunneks sarnase võimaluse vastu huvi 53% vastanutest, Lätis aga lausa 63%.

Luminor tellitud uuringu viis 2021. aasta aprillis läbi uuringukeskus RAIT Faktum & Ariko. Uuringus küsitleti rohkem kui 1000 inimest igast Balti riigist ning valimi moodustas erasektoris töötav elanikkond vanuses 18-74.