19-aastaseks saanud noortel kehtib haigekassa ravikindlustus pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Ravikindlustus jätkub juhul, kui jätkad õpinguid, asud tööle või ajateenistusse hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saad jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.

Kui lähed kutse- või ülikooli

Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, oled ravikindlustatud kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Kui aga võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib ta tööl või on lapseootel).
Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima

Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Sel juhul tuleb sul endal vajalikud dokumendid haigekassale esitada. Ravikindlustuse jätkamiseks tuleks saata õppeperioodi alguses haigekassale avaldus ja tõend, mis kinnitab õppimist välisriigi õppeasutuses. Avaldus tuleb esitada igal õppeaastal. Avalduse leiad haigekassa kodulehelt.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad samuti haigekassa kodulehelt.

Ajateenijad

Kui astud ajateenistusse, tagab sulle ravikindlustuse riik. Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab haigekassale kaitsevägi või kaitseressursside amet. Pärast ajateenistuse läbimist kehtib sinu ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole ühe kuu aja jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.

Kui lähed tööle

Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle asuda, siis on sul õigus ravikindlustusele tööandja kaudu.
Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma ravi­kindlustuse andmed üle kontrollida. Ravikindlustuseks vajalikud andmed esitab haigekassale maksu- ja tolliamet töötamise registrist.
Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja andmete kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saa­miseks maksma ka sotsiaalmaksu. Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks kuud pärast töösuhte lõpetamist.

Töötuks registreerimine

Kui sa ei lähe pärast kooli edasi õppima, tööle või astu ajateenistusse, siis on sul võimalus end töötukassas töötuks registreerida. Töötuna arvele võtmise kohta saad täpsemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaali teenusest „Minu andmed haigekassas“.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid