Tulemustest selgub, et Ekspress Meedia kogumõju on kolme skoobi põhjal 3304 tonni CO2 aastas, mis on ühe töötaja kohta 9,1 tonni aastas.

Kümne aasta vaates võtab Ekspress Meedia eesmärgiks vähendada 80% CO2 mõju, mida toetab praegune ärisuuna muutus, mis võtab fookusesse suuresti digitellijad. Kõige kiirem vähendamine saab toimuda printtoodete paberi vahetamise ja tarnimisasukoha teel.

Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau sõnas, et Sustinere tehtud Ekspress Meedia tegevuse kliimamõju kvantifitseerimine andis ettevõttele kasuliku sisendi äriarenduse tulevikuplaanideks.
„Lisaks meie jalajälje teada saamisele aitas see uuring tõsta töötajate ja olulisemate koostööpartnerite teadlikkust sel teemal. Saame nüüd luua plaani, kuidas oma väärtusahelas koostöös partneritega jalajälge vähendada. Samuti aitavad analüüsi tulemused modelleerida ärimudeli muutuse mõju keskkonnale (digimeedia areng). Kasulik oli ka võrdlus rahvusvaheliste meediamajade kliimamõjuga.“

„Ekspress Meedia võttis oma tegevusega seotud süsiniku jalajälje hindamise ette väga põhjalikult, uurides kogu tegevusahela mõjusid. See on ainuvõimalik viis planeerida ambitsioonikaid ettevõtte kliimamõju vähendamise stsenaariume. Meedia on ilmekas näide tegevusalast, kus suurim kliimamõju tuleneb ettevõtte otsese kontrolli alt väljas olevatest aspektidest ning jalajälje vähendamiseks peab tegema koostööd tarnijate ja koostööpartneritega,“ ütles Marko Siller, jätkusuutlikkuse nõustamisagentuuri Sustinere asutaja.

Marko Siller lisas, et on hea näha, et Ekspress Meedial on valmisolek oma partnereid selleks kaasata ja sellega tõmmatakse kaasa laiem ring ettevõtteid oma keskkonnamõjudega tegelema. „Jalajälje vähendamisele aitab kaasa ka digimeedia osakaalu kasv, kuigi sellegi keskkonnamõjusid tuleb teadlikult juhtida. Ekspress Meedia on olnud tulemuste selgumisel innukas otsima kiirelt praktilisi lahendusi, võtma valdkonnas suunanäitaja rolli, kaasates ka oma töötajaid jalajälje vähendamisse.“

Vahe-eesmärgiks on võetud viie aasta plaanidesse vähendada jalajälge 50%.
Ekspress Meedia ootus laiemalt on, et meediamajad hakkavad lähiaastatel seadma võrreldavatel alustel ja teaduslikele andmetele tuginevaid jalajälje vähendamise eesmärke ning see loob võimaluse pingutusi teistega paremini kõrvutada.

Ekspress Meedia plaanib keskkonnateadlikkusele suuremat rõhku panna ka oma väljaannete sisuvalikus. Eesti Päevaleht annab senisele kliimarubriigile uue käigu ja arendab sellest eraldi portaali Roheportaal. Kliima- ja keskkonnateemad on Eesti Päevalehe jaoks olnud tähtsad ning oluline osa lehe identiteedist – vaadata tulevikku ja tunda muret tänaste sammude üle, mis mõjutavad homset päeva.

Roheportaal hakkab põhjalikult kajastama keskkonnaga seotud probleeme, kliimapoliitika arenguid, avama lugejatele muresid mujalt maailmast, kus kliimamuutus on juba tähendanud muutunud keskkonda, kadunud loomaliike ja hävinud loodust. Ühtlasi otsib Roheportaal lahendusi, kuidas saame üheskoos keskkonna hoidmise nimel tegutseda üksikisikuna ja ühiskonnana laiemalt.
Uuringu tulemuse arvutamisel kasutati rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard“. Standard hõlmab seitsme kasvuhoonegaasi heitkoguste hindamist – süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesiniku ühendid (HFC), perfluorosüsiniku ühendid (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). Standard jaotab organisatsiooni või ettevõtte tegevusega kaasnevad kasvuhoonegaaside emissioonid kolme skoopi:

  • Skoop 1: Otsesed emissioonid ettevõtte poolt omatud või kontrollitud allikatest
  • Skoop 2: Kaudsed sisseostetud energiast tulenevad emissioonid
  • Skoop 3: Kõik muud kaudsed emissioonid, mis tekivad ettevõtte väärtusahelas ülespoole või allapoole suunatud tegevuste tagajärjel

AS Ekspress Meedia on Tallinna börsil noteeritud Baltimaade juhtiva meediakontserni Ekspress Grupp tütarettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi, annab välja ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht ja LP ning kirjastab populaarseimaid ajakirju Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Maakodu, Tervis Pluss, Kroonika. Ekspress Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid