Vabaks.ee asutajate kaitsjad, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Oliver Nääs ja PwC Legal vandeadvokaat Indrek Leppik peavad põhjendamatuks finantsinspektsiooni poolt portaali kohta esitatud kuriteokaebust ning taunivad olukorda, kui ettevõtte asutajad peeti vaieldavas õiguslikus küsimuses eelmisel nädalal ööpäevaks kinni.

„Esitatud kahtlustus on põhjendamatu. Vabaksi esindajad kaasasid enne portaali turule toomist ärimudeli loomise protsessi õigusnõustaja PwC Legal näol. Saadud õigusnõu kohaselt on Vabaksi ärimudel Eestis ainulaadne, pole õiguslikult reguleeritud ja ei vaja seetõttu finantsinspektsioonilt tegevusluba. Lisaks oli saadud õigusnõu kohaselt pensionisaaja nõue pensionifondi vastu loovutatav. Väheses suhtluses, mis finantsinspektsiooniga sel teemal toimus, esindas Vabaksit samuti peamiselt PwC Legal. Seega on Vabaksi asutajad olnud äri alustamisel ja teostamisel igati hoolsad ning soovinud vältida vastuolusid kehtiva õiguskorraga,“ ütles vandeadvokaat Oliver Nääs. „Arvestades, et tegemist on väga õigusliku iseloomuga vaidlusega, siis oleks saanud vast hakkama ka ilma asutajatelt lühiajaliselt vabadust võtmata ja muid sunnimeetmeid rakendamata. Riigikohus on seda selgitanud, et finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvad kõik sektoris tegutsevad äriühingud, olenemata tegevusloast. Seega, kui finantsinspektsioon leiab, et Vabaksi tegevus vajab tegevusluba, siis oleks saanud finantsinspektsioon teha ettekirjutuse, millega oleks saanud piirata Vabaksi tegevust. Selle ettekirjutuse oleks saanud Vabaks koheselt kohtus vaidlustada ning kohus oleks saanud koheselt esialgse õiguskaitse korras otsustada, kas Vabaks võib vaidluse ajal tegevust jätkata või mitte. See oleks ka kõige kiirem viis saada asjale kohtulik hinnang. Marko Vaik on teinud uurimisega koostööd ja jätkab seda. Marko Vaik on andnud menetlejatele ligipääsu kõikidele andmetele, dokumentidele ja suhtlusele, mis Vabaksi tegevust puudutab ning andnud ka enda esmased ütlused.“

„Märgiline, et oma esimese sisulisema juhise andis inspektsioon välja alles siis, kui juba oli esitanud kuriteoteate prokuratuurile. Koostame praegu halduskohtule kaebust, milles palume tuvastada, et vastava tegevuse jaoks ei ole tegevusluba vajalik. Soovime kiiret dialoogi finantsinspektsiooniga, samas kui me lahenduseni ei jõua, tuleb täiendavalt kohtule esitada ka riigi poolt tekitatud kahju hüvitamise nõue,“ lausus vandeadvokaat Indrek Leppik. „Soovime vaielda halduskohtus selgeks, kas vabaks.ee tegevus üldse vajab krediidiandja või investeerimisteenuse pakkuja litsentsi. Juhul, kui kohus nõustub Vabaksi õigusnõustajate seisukohaga, et valdkond on õiguslikult reguleerimata, langeb täielikult ära finantsinspektsiooni peamine etteheide loata majandustegevusest. Leiame, et alusetud on ka kahtlustuse teised episoodid, sest portaal on tegutsenud läbipaistvalt ning pole tänaseks mitte kellelegi kahju tekitanud.“

„Arusaamatu, et finantsinspektsioon tõttas kriminaalmenetluse algatamist nõudma ajal, kui pensionireformi tagajärjel tekkinud uue turuolukorra tõttu oleks ettevõtjad oodanud pigem finantsinspektsiooni nõu, tuge ja dialoogi. Mingil põhjusel algatati hoopis karistus- ja hävitusaktsioon. Ajal, kui valdav osa riigiasutusi tunnetab oma rolli kodanike ja ettevõtjate abistajate ning teenindajatena, on finantsinspektsioon jäänud kinni 90ndatest tuttava karistusasutuse stiili, surudes neile ebamugavad ettevõtjad sisuliselt näoli mutta,“ märkis Vabaks OÜ juhatuse liige ja asutaja Marko Vaik.

„Selge, et kujunenud olukorras ei saa portaal praegusel kujul oma tegevust jätkata, kuid kinnitan, et kõik meiega sõlmitud lepingud kehtivad edasi ja kavatseme oma kohustused täita. Kaalume ärimudeli muutmiseks finantsinspektsioonile sobivate partnerite kaasamist. Portaali vahendusel raha investeerinud inimesi, kellel finantsinspektsiooni tegevuse tulemusena on tekkinud kõhklusi, palume meiega ühendust võtta ja püüame leida lahenduse,“ lausus Vaik. “Investorite raha on teisest sambast lahkujatele edastatud, seda pole kuhugi mujale suunatud. Me ei ole investoritele tekitanud mingisugust täiendavat riski, sõltumata tegevusloa olemasolust.”