Lemetti kutsub Matsalut vallamajja külla, et rääkida sellest, mis vallas toimub. Ta usub, et Matsalu üllatuks positiivselt. "Saaksite aimu sellest, kuidas toimub valla juhtimine, milliste tegevustega on sisustatud vallavanema tööpäev ja saaksite suhelda vallaametnikega."

Avaldame kirja täismahus:

Vastuskiri Atso Matsalu arvamusartiklile "Korruptsioon Viimsi moodi ehk kuidas Reformierakonna elevant toanurgad täis tegi", 30. mai 2021.

Mõistan, et valimispäeva lähenedes on Eesti 200 meeskond pisut ärevil, kuid sellegipoolest ei tasuks valimisvõitlust pidada vahendeid valimata - nimelt faktidega manipuleerimine ja enda jaoks soodsa väärarusaama tekitamine võrdub valetamisega. Sellise lähenemise valimine seaks kahtluse alla kogu teie meeskonna usaldusväärsuse.

Kirjutate, et 2020. aasta maikuus, mil Reformierakond oli Viimsi valda toonud juhtima endise kantsleri Illar Lemetti, kuulutas vallavalitsus välja lihtenampakkumise Haabneeme rannas asuvale rannakohvikule toitlustaja leidmiseks ja et enampakkumise alusdokument välistas seesugused ettevõtted, kellel oli pakkumise hetkel maksuvõlg. Esiteks, ma asusin vallavanemana tööle juba jaanuarikuus ja puudub igasugune seos minu tööleasumise ja konkursi väljakuulutamise vahel. Vana leping oli lõppenud, nüüd tuli korraldada uus konkurss.

Kirjutasime juba vallavolikogus vastavasisulisele arupärimisele vastates, et rendikonkursi pakkumiste hindamisel lähtuti riigihangete seaduses sätestatud põhimõttest, mille kohaselt pakkujaid, kellel on maksuvõlg maksu- ja tolliameti (MTA) poolt ajatatud, ei kõrvaldata pakkumismenetluselt. Arvestades, et MTA pädeva asutusena otsustas maksuvõla ajatada, ei olnud omavalitsusel alust ajatatud maksuvõlaga ettevõtet konkursilt eemaldada. Selline praktika maksuvõlgade küsimuses on sätestatud seaduse jõuga ja ajatatud maksuvõlaga isikuid pole lubatud hankemenetlusest kõrvaldada. Konkursi tingimusi ei rikutud. Konkursi eesmärk oli saada võimalikult kõrget renditasu vallavara kasutamise eest ja samavõrd oluline oli saada kogemustega toitlustusteenuse osutaja. Edukal pakkujal olid nõutud kriteeriumid täidetud. Üksnes äriühingu tegevusstaaž aastates ei näita ettevõtte tegelikku kogemust toitlustusteenuse osutamisel, mis oli meie konkursi kriteeriumiks. Juba pakkumuse vorm oli üles ehitatud sellise põhimõttega, et pakkuja pidi näitama oma sisulist kogemust toitlustusteenuse valdkonnas.

Vald on korraldanud Haabneeme rannakohviku konkursse juba kümmekond aastat, mille jooksul on neid võitnud väga erinevad ettevõtted. Oleme seisukohal, et kõik, kes soovisid, said pakkumuse esitada. Seda näitab ka läbi aegade suurim pakkujate arv konkursil. Seega seisneb võitnud pakkumuse esitanud vallavoliniku ainus „süü" ilmselt selles, et ta kuulub koalitsioonierakonda.

Teine süüdistus

Üllatavad on artiklis Tammelaane detailplaneeringu menetlusega seonduvad vallale esitatud etteheited. Seadusega on ette nähtud konkreetsed sammud, mida ühe planeeringu koostamise menetluses on vallal kohustuslik järgida. Olgu kõigepealt märgitud, et avaldus detailplaneeringu algatamiseks tehti 2015. aastal, algatamise otsus langetati 2016. aastal. Tammelaane detailplaneering on läbinud kõik seadusest tulenevad detailplaneeringu menetluse etapid. Planeeringu on kooskõlastanud asjassepuutuvad instantsid ja riigiasutused, samuti on menetlusse olnud kaasatud avalikkus ja isikud on saanud esitada oma arvamusi, mida on ka menetluse jooksul tehtud. Toimunud on detailplaneeringu lahenduse avalik arutelu, kus kõigil huvitatud isikutel oli võimalik osaleda. Planeeringu üle teostas järelevalvet Rahandusministeerium, kus taaskord oli huvitatud isikutel võimalus olla ärakuulatud. Kogutud infot ja seisukohti kaaludes andis

järelevalveorgan detailplaneeringu lahendusele heakskiidu. Seega jääb arusaamatuks artiklis valla suunas esitatud kriitika.

Arvamusloo kirjutaja ei ole ilmselt lõpuni aru saanud detailplaneeringu kehtestamise põhimõtetest ja selleks pädevust ning volitusi omavast organist. Tammelaane detailplaneeringu kehtestamise otsuse vastuvõtmise pädevus ja õigus oli üksnes Viimsi rahva poolt valitud esindusorganil ehk vallavolikogul. Vallavolikogu kaalus otsuse vastuvõtmisel kõiki olulisi asjaolusid ja jõudis järeldusele, et sellise planeeringu kehtestamine on otstarbekas.

Teadupoolest on planeeringu koostamise menetluse raames osad arvamusi esitanud isikud pöördunud kaebusega kohtusse. Igal inimesel on õigus oma seisukohtade eest seista ja seda ei saa kellelegi pahaks panna. Samuti ei saa vallavalitsusele pahaks panna, kui ta vallavolikogu poolt vastu võetud otsuseid kohtus kaitseb ja vajadusel selleks ka majavälist õigusabi kasutab. Tänase seisuga on kohtumenetlus pooleli ja kohus ei ole hinnanud poolte seisukohti ega võtnud vastu otsust. Seega on ennatlik poolelioleva kohtumenetluse kestel anda tõsikindlaid hinnanguid ja faktiväiteid kogu planeerimise protsessile ja seada kahtluse alla vallavolikogu ja selle liikmete otsustusvabadust kohaliku elu küsimuste lahendamisel.

Kui vallavalitsus teeb mingi otsuse, peab sellel olema konkreetne alus. Sääre tee 22 puhul oli planeeringu lõpetamise aluseks kaasomaniku taotlus. Kui vallavalitsus lähtunuks koalitsioonierakonda kuuluva omaniku erahuvidest, siis ta oleks leidnud ilmselt palju erinevaid põhjusi, miks planeeringuga jätkata ja kaasomaniku taotlust mitte rahuldada. Planeeringu koostamise menetlus on aga lõpetatud. Otsus on küll omaniku poolt vaidlustatud ja seega võib ees oodata ka kohtuskäik.

Hotellilepingu küsimus

Teie poolt viidatud hotellilepingu teemal küsis valla personaliosakond asutuse lähetuste tõttu majutusfirmadelt pakkumised ja kliendileping sõlmiti parima pakkumise teinud asutusega.

Vallavalitsuse korrektsele toimimisele aitab kaasa eelmisel aastal kinnitatud sisekontrolli süsteem koos samuti möödunud aastal tööle asunud sisekontrolöriga. Huvitav, et te nendest väga olulistest sammudest ei kirjuta.

Valijate tähelepanu on võimalik püüda seniste saavutustega ja uute ideedega. Kui aga ei ole ei ühtesid ega teisi, siis proovitakse ennast upitada konkurente halvustades. Tahaksin väga loota, et Teie puhul ei ole tegemist taolise juhtumiga. Kui aga juhite edaspidi tähelepanu mõnele tegelikule puudujäägile vallavalitsuse töös, siis olen selle eest tänulik.

Räägite kaasamisest või õigemini selle puudumisest. Kui ma vaatan oma viimase paari nädala kalendrit, siis see on täidetud kohtumistega vallaelanikega, ettevõtjatega, külavanematega ja paljude teiste osapooltega. Eelmisel nädala toimus turismi ümarlaud, lähiajal anname teada suurest Haabneeme üldplaneeringu kaasamisüritusest ja näiteid võib tuua veel palju. Muidugi, Te ei pruugi olla kursis kõigega, mis vallas toimub. Kui Teile ei piisa valla kommunikatsioonikanalites avaldatud infost, siis mul on Teile ettepanek. Palun tulge mulle vallamajja külla ja räägime sellest, mis vallas toimub. Usun, et üllatute positiivselt. Saaksite aimu sellest, kuidas toimub valla juhtimine, milliste tegevustega on sisustatud vallavanema tööpäev ja saaksite suhelda vallaametnikega. Küllap, muidugi hea tahte olemasolul, veenduksite siis, et vallajuhtimisega on Viimsis kõik hästi ja elanike kaasamine on igapäevane rutiinne protsess.

Viimsi väärib paremat, kui alanud valimisvõitluse käigus valla maine alusetu määrimine üleriigilises ajakirjanduses. Las võistlevad omavahel ideed, mitte laimukampaaniad!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid