Eile linnavolikogu istungil vastu võetud detailplaneering näeb ette, et maatulundusmaa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kinnistutest moodustataks üks vähemalt 10% ärimaa ja kuni 90% elamumaa sihtotstarbega krunt ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Samuti määrata hoonestatavale krundile ehitusõigus kokku kuni kuue kolmekorruselise korterelamu ning ühe abihoone ehitamiseks.

Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kinnistute detailplaneeringu on koostanud Ruum ja Maastik OÜ, Laiaküla asumis asuva planeeringuala suurus on 2,78 hektarit. Nende kortermajade arendajateks on 2019. aastal asutatud Kloostrimetsa 70 B OÜ, mille osanikeks on Viktoria Nikolajeva (50%), Eleri Ojavere (25%) ja Gregon Berezovski (25%).

Kohalikud olnud arendusele vastu

Samas on selle arenduse vastu on pahameelt üles näidanud kohalikud elanikud, kellest 114 andis 2018. aastal ka allkirja ettepanekutele, et arenduse mahtu vähendataks ja tehtaks muudatusi parkimiskohtade kavandamises. Siiski pole arenduse maht vahepealsel ajal vähenenud.

Pirita linnaosakogu liige Lea Nilson ütles 2018. aastal ERR-ile, et välja pakutud planeering täidab arendaja huve. Piirkonnas ei ole ühtki lasteaeda, vaba aja keskust ega sportimisrajatisi, samal ajal areneb aga teletorni alune kiiresti ning kõik alad on detailplaneeringuid täis.

"See on ühe piirkonna ülerahvastamine," tõdes ta arendaja plaani kommenteerides ja märkis, et tegu on tõenäoliselt viimase suurema vaba kõrghaljastatud maa-alaga teletorni kõrval Laiaküla asumis, kus peaks Pirita üldplaneeringu järgi olema piirkonna keskus.

Eile vastu võetud detailplaneeringu järgi on Kloostrimetsa tee äärsete korterelamute esimesele korrusele kavandatakse avalikkusele suunatud funktsiooniga äripinnad, sissepääsuga Kloostrimetsa teelt. Hulgikaubanduse, side- ja telekommunikatsiooni ehitised, äriotstarbelised meelelahutusasutused ning majutusasutused ei ole äripindadele lubatud.

Planeering olnud menetluses 2016. aastast

Detailplaneeringus on määratud lisaks üldised maakasutustingimused ning antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringu koostamine algatati 2016. aasta 5. oktoobril Tallinna linnavalitsuse korraldusega nr 1483-k. Keskkonnaagentuur Virdis OÜ on koostanud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Tallinna linnaplaneerimise amet ja Pirita linnaosa valitsus korraldavad pärast detailplaneeringu vastuvõtmist koostöös Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku.