„Toetuste määramiste ja väljamaksete seis näitab, et arengukava meetmete vastu on suur huvi ja toetused on suunatud nii põllumajanduse kui ka maaelu arengu jaoks olulistesse valdkondadesse,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse. „Määratud toetuste puhul oleme lähedal sellele, et arengukava kogu algne, 992,5 miljoni euro suurune eelarve on peatselt kohustustega kaetud. Kuid alates 2021. aastast lisandub arengukava eelarvesse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekuperioodi tõttu 307 miljonit lisaeurot, millega saame maaelu arengut toetada kuni 2025. aasta lõpuni.“

Maaelu arengukavas rakendatakse kokku 17 meedet põllumajanduse ja maaelu arendamiseks. 2020. aastal rakendati esmakordselt uut meedet „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud“, mis oli suunatud välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavatele ettevõtetele, et aidata lahendada nende likviidsusprobleeme ning säilitada seeläbi ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime välisturgudel. 2020. aasta lõpuks oli kõige rohkem väljamakseid tehtud meetmest „Investeeringud materiaalsesse varasse“, kust on välja makstud 180 miljonit eurot toetuste ja laenude kaudu, ning meetmest „Põllumajanduslik keskkonnatoetus“, kust on toetust välja makstud 166 miljonit eurot.

Veel tutvustati istungil tehtud teavitustööd, mille eesmärk oli suurendada teadlikkust arengukava toetustest ja maaelust. 2020. aasta suurim üritus oli juba kuuendat korda korraldatud avatud talude päev, kus maaelu ja põllumajandusega käis tutvumas rekordilised 213 000 inimest. Samuti anti seirekomisjonile ülevaade 2020. aastal valminud arengukavateemalistest uuringutest. 2020. aasta olulisemad uuringud käsitlesid põllumajanduskeskkonda, põllumajanduse maaparandussüsteeme ning noorte põllumajandustootjate toetust saanud ettevõtjaid.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut. Arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. MAK 2014–2020 seirekomisjoni on kaasatud põllumajandus-, toidusektori-, keskkonna- ning maaettevõtluse ja kogukondade esindusorganisatsioonid. Seirekomisjon saab kokku vähemalt korra aastas, et vaadata üle arengukava elluviimise tulemused ja edusammud selle eesmärkide saavutamisel ning vajadusel teha ettepanekuid muudatusteks.