Küsimusele vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Kindlasti saab iga töötaja üle küsida, miks tööandja nõuab maski kandmist tööruumides. Tööandja otsusele isikukaitsevahendite kasutamise kohta eelneb töökeskkonna riskianalüüs. See tähendab, et tööandja teeb kindlaks, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad. Sealhulgas hinnatakse bioloogilisi ohutegureid ja nende hulgas võimalikku koroonaviirusega nakatumist.

Tööandja otsustab, kuidas ohtu vältida

Töökeskkonna ohutegurite hindamise tulemusel saab tööandja otsustada, millised meetmed ohtude vältimiseks või vähendamiseks kasutusele võetakse. Isikukaitsevahendeid, sh maske tuleb kasutada, kui riskianalüüsi tulemusel leitakse, et haigestumise ohtu ei saa vältida ega vähendada ühiskaitsevahendite kasutamisega (näiteks paigaldada viiruse leviku tõkestamiseks kaitseklaasid) või töökorralduslike abinõudega (distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahendite kättesaadavus).

Tööandjal on kohustus töötajaid töökeskkonna riskide hindamise tulemustest teavitada ning selgitada töötajatele, millised on võimalikud ohukohad (nakkusoht konkreetses ettevõttes, konkreetset tööd tehes) ning milliseid meetmed rakendatakse. Tööandjal on õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Ehk ka siis, kui avalikes kohtades enam maski kandmist ei nõuta, saab tööandja seda teha oma ettevõttes. Sel juhul on tööandjal õigus nõuda töötajalt isikukaitsevahendi kasutamist ja töötajal on kohustus seda ka kasutada.

Kui töötaja reeglitest kinni ei pea, võib tööandja töölepingu lõpetada

Kokkuvõtvalt saab öelda, et töötajal on alati õigus küsida tööandalt, miks üht või teist meedet töökeskkonnas rakendatakse. Tööandja ehk tavaliselt töökeskkonnaspetsialist, aga ka töökeskkonnavolinik peavad töötajale selgitama, miks tuleb isikukaitsevahendeid kasutada ning peavad seejärel kasutamist ka nõudma. Kui töötaja ei allu tööandja korraldustele, saab tööandja töötajat hoiatada, et temaga lõpetatakse töösuhe, kui töötaja ei järgi kehtestatud reegleid. Kui töötaja ka peale hoiatamist reeglitest kinni pidama ei hakka, võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda.