2016. aastal registreeriti Läti Vabariigi ettevõtlusregistris täisühinguna projektitarnijate ühendus “Merks – Ostas celtnieks”, mille alusel sõlmiti ehitusleping Venstpilsi muusikakeskkooli kontserdisaali ehitamiseks. Merks sõlmis ehitustööde teostamiseks täisühingu juhtiva osanikuna lepingud eraldiseisvate tööde tegijatega, sealhulgas Ostas celtnieksiga. Vastuolus lepinguga ja tsiviilseaduse sätetega tekitas Merks oma täisühingu kohustuste täitmisel kahju, mis koosneb saamatajäänud tulust ja Ostas celtnieksile tasumata arvete summast.

Merks ei ole täisühingu arvestuse pidajana esitanud ettevõtte tulude, kulude ja kasumi arvestust kohe pärast ehitusprojekti üleandmist. Samal ajal järeldatakse täisühingu 2019. aasta majandusaasta aruandes sisalduva teabe põhjal, et täisühingu 2019. aasta finantskahjumiks hinnati veidi üle 1 miljoni euro. Vastupidiselt lepingus sätestatud tingimustele ei ole Merks koostanud ja esitanud täisühingu aastaaruannet, mis kajastaks tema finantsseisundit ja võimaldaks teha järeldusi täisühingu tegevuse tulemuste kohta. Täisühing on projekti ellu viinud ja seega ei teki enam tema äritegevusest tulenevat tulu ning järeldatakse, et ei esine tingimusi, mis võiksid 2020. aastal täisühingule kasumit tuua.

Merksi poolt menetluses antud selgituste kohaselt võib järeldada, et Merks on ehitise teostamisega seotud alltöövõtjatele teinud ebamõistliku makse. Nende tegevuste tulemusena tekitas Merks vajaduse anda täisühingule intressita laene, suurendades seeläbi täisühingu kulusid, mis juriidiliselt põhjustavad kasumi vähenemist. Merks ei ole esitanud põhjendusi ning on keeldunud esitamast Ostas celtnieksi nõutud teavet selle kohta, miks tööde kulud on algselt kavandatuga võrreldes märkimisväärselt tõusnud, rikkudes sellega Läti äriseadust.

Merksi kui täisühingu üldjuhi suutmatus jälgida projekti üldist elluviimist põhjustas Ostas celtnieksile kahju ning vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse § 35 ja § 128 lõike 2, punktile 4 tuleb katta Merksi tekitatud kahjud, mida käsitletakse kohtus.

Täiendava kommentaari andis Merko kontserni kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merit Kullasepp.

"Tegemist on 2019. aastal alanud poolelioleva kahe ehitusettevõtte vahelise kohtuvaidlusega, mille kohta oleme avaldanud info oma kvartaliaruannetes. 06.11.2019 esitas SIA Merks hagi SIA “Ostas Celtnieks” vastu summas 230 000 eurot, millele lisandub viivis 21 000 eurot. SIA Merksi nõude aluseks on konsortsiumlepinguna teostatud Ventspilsi muusikakooli ja kontserdisaali ehitusobjektilt saadud kahjum, millest vastavalt lepingu osaluse proportsioonidele kuulub SIA „Ostas Celtnieks“ poolt katmisele 35%," kommenteeris Kullasepp.

"SIA „Ostas Celtnieks“ pole enda osa kahjumist seni katnud. Kohus võttis mõlema osapoole tõendid menetlusse ja soovitas osapooltel sõlmida mõlemale poolele sobiv kokkulepe," lisas Kullasepp.