Statistikast nähtub, et kõige rohkem vajatakse juristide abi perekonnaõigusega seoses. Viimase nelja aasta jooksul on õigusabiplatvormi HUGO.legal juristide poole pöördunud 15 000 inimest, kes soovisid lahendada perekondlikke probleeme.

Neist suure osa moodustavad elatise nõuded, kus lahku kolinud lapsevanemalt soovitakse lapse kasvatamiseks vajalikku finantsilist toetust. Jurist Angela Jürgenson toob välja peamised ettekäänded elatise maksmisest kõrvale hoidmisel ning annab viis soovitust last kasvatavale vanemale.

Juristide sõnul on just elatise ja hooldusõiguse teemad väga keerulised ning emotsionaalsed, kuna tegemist on lapse heaoluga, mille edukas tagamine eeldab vanematelt sisuliselt diplomaadi kvalifikatsiooni.

Sageli peab lapse toimetuleku eest võitlema

HUGO.legal jurist Angela Jürgensoni sõnul saadakse ideaalses maailmas laste kasvatamisega hakkama juristide ning kohtu sekkumiseta, kuid paraku ei ela me ideaalses maailmas ning laps peab sageli toimetuleku eest võitlema.

“Enne lapse jagama asumist tuleks mõelda eelkõige lapse heaolu peale ning hoolimata sellest, et vanemad lahku kolivad, peab lapsel säilima kodu, kodutunne ja normaalset ning stabiilset arengut võimaldav elukeskkond. Vanematel tuleb kokku leppida, kuidas hakkab toimuma lapse ülalpidamiskulude kandmine ning ideaalis leiavad vanemad omavahel lahenduse, kuid kui lahku kolinud vanem ei ole nõus last elatise näol toetama, tuleb kohtutee ilmselt varem või hiljem ette võtta,” sõnas Jürgenson.

Jürgenson lisab, et paraku loobuvad paljud lapsevanemad elatise nõudmisest, kuna lahku kolinud lapsevanem on võtnud manipuleeriva hoiaku ning püüab takistada kohtusse pöördumist ähvarduste ning vägivallaga. “Minu selge soovitus on manipulatsiooniga mitte kaasa minna ning ähvardustest hoolimata nõuda lapsele välja vajalikus ulatuses igakuine rahasumma. Praktika näitab, et pärast kohtuotsust olukord rahuneb ning lahus elava vanemapoolne survestamine lakkab,” lisab Jürgenson.

Peamised ettekäänded elatise maksmisest kõrvale hiilimiseks:

 • elatist ei kasutata lapse hüvanguks;
 • last kasvatava vanema põhjendused ja tõendid lapse kulude kohta on ülepaisutatud ega vasta reaalsusele;
 • lahus elava vanema sissetulek ei võimalda miinimummääras elatise maksmist;
 • last kasvataval vanemal on uus elukaaslane ning pere teenistus piisav laste ülalpidamiseks;
 • lahus elava vanema tervis on halb ning seetõttu ei suuda ka lapsele elatist maksta;
 • lahus elaval vanemal ei võimaldata lapsega suhelda.

Jürgensoni sõnul on levinud eksiarvamus, miks elatise nõuet lapse nimel vahel ei esitata kui laps ei nõua endale lahus elavalt vanemalt elatist, siis ei pea laps tulevikus sellist vanemat ka tulevikus näiteks hooldekodu eest tasumisel abistama. Tegelikkus on aga vastupidine ning õigem on elatist nõuda, kuna siis on hiljem võimalik kohtus tõendada, et abivajav lapsevanem ei ole enda ülalpidamiskohustust lapse ees täitnud ajal, mil laps seda väga vajas. "Elatise mitte nõudmisel puudub hiljem vajalik tõend kohtulahendi näol, millega on võimalik ülalpidamiskohustuse rikkumist tulevikus tõendada," lisas ta.

Juristi 5 soovitust last kasvatavale vanemale:

 • arvutage kokku lapse kasvatamisele kuluv summa, mis sisaldab kõiki võimalikke lapsega seonduvaid kulusid alates eluaseme kuludest, söögist ning riietest kuni treeningute, huviringide ning transpordini;
 • püüdke leida lahus elava vanemaga mõistlik kohtuväline kokkulepe lapse kasvatamiseks kuluvate rahaliste vahendite katmiseks arvestusega, et kumbki vanem kannab pool vajaminevast summast;
 • kogu tõendeid (nt fotod reisidest ja harrastustest, müügikuulutused, suhtlusvõrgustike postitused jms) lahus elava vanema tegeliku elustandardi kohta;
 • kui kokkuleppele ei õnnestu jõuda, tasub nõu pidada juristiga, kes aitab selliseid olukordi lahendada. Lahus elava vanema huvi on kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, kuna kohtu poolt välja nõutav elatis on nähtav ka finantsasutustele ning võib raskendada näiteks laenude-liisingute saamist;
 • olukorra lahendamiseks tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda hagiga kohtusse, kus vajadusel tõendatakse lapse kasvatamise kulusid ning vanemate sissetulekuid ja varalist seisu.


HUGO.legal meeskond on ehitanud õigusroboti, kes aitab inimesel elatise hagi koostada ning teeb seda täiesti tasuta.