Kui mul on tulemas mitu pakki, siis kuidas ma tean, milline pakk just kohale jõudis? (st et mida täpselt deklareerida, mis on just selle paki sisu?)

Vastab Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Kui pakk jõuab Eestisse, saab klient teavituse, et talle on saabunud pakk, mis vajab deklareerimist. Teates on link, mis viib otse e-teenindusse konkreetse paki andmete juurde. Seal on võimalik näha paki sisu kirjeldust ning selle väärtust.

Klient saab seejärel valida, kas:

  • soovib paki ise deklareerida (seda saab teha maksu- ja tolliameti lehel);
  • volitab teenustasu eest Omniva enda eest kõiki deklareerimisega seotud protseduure tegema;
  • loobub pakist ning see tagastamisele saata.

Tellitud maikuus, tracking näitab juba kuu aega, et jõudnud sihtriiki, aga kätte pole saanud. Kas nüüd juuli algul tuleb kohe hunnikute viisi pikalt Eestis kinni hoitud pakkidelt maksu hakata maksma?

Vastab Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Kindlasti ei hoita pakke juulikuu ootel Eestis kinni. Tõenäoliselt on tegu müüja poolse eksitava märkega. Kui tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse Eesti, tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole või on jõudnud mõnda transiitriiki. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib veel kuluda veel mitu nädalat. Kui pakk jõuab Omniva sorteerimiskeskusesse pärast 1. juulit, kuulub see olenemata teiste jälgimiskeskkonna märgetele deklareerimisele ja sellelt arvestatakse vastavad maksud. Kõige lihtsam on seda jälgida Omniva kodulehel saadetise otsingust kui saadetiste kohta on olemas sündmus „Omniva sorteerimiskeskuses" enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu.

Väide, kus öeldakse, et antud maksuga hakatakse korras hoidma Euroopa teid ja taastatakse COVID-i kahjud, siis tekib küsimus, miks rahvas selle kahjud kinni peab maksma ja seda kahjunõuet ei esitata Hiinale? 2. EMTA lehel on, et antud seadus kehtestatakse, et kaitsta siseturgu ja kohalike kaupmehi, mis tegelikkuses on tavakodaniku diskrimineerimine ja vabaduse piiramine hankida sama toode odavamalt, kui kohalikul turul sama asja pakutakse.

Vastab maksu- ja tolliameti tolliteenuste arendusüksuse teenusejuht Kaari Lainevool:

Tegu on kogu Euroopa Liidu üleselt rakendatava maksumuudatusega (tuleneb EL Käibemaksudirektiivi muudatustest), mille eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega. Näiteks Eesti e-poes osteldes maksab tarbija alati kaubalt 20% käibemaksu, seni aga alla 22-eurostelt kolmandate riikide saadetistelt seda sisse ei nõutud. Seega olid kolmandate riikide odava kauba müüjad eelisseisus kohalike kaupmeeste ees, kuna said oma kaupu müüa maksuvabalt.

Miks sellega alustati juba enne 1. juulit?

Vastab maksu- ja tolliameti tolliteenuste arendusüksuse teenusejuht Kaari Lainevool:

Enne 1. juulit saabuvaid alla 22-euroseid saadetisi käibemaksuga ei maksustata. Üle 22-eurosed kaupadelt tuli käibemaks tasuda ka varem.

Mul on mitmeid kaupu, kus AliExpress näitab, et pakk on saabunud sihtriiki ja tolli, Omniva näitab, et saadetis on teel. Proovigu nad mu käest tollimaksu nõuda.

Vastab Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

AliExpressi saadetise jälgimise teekond ei jaga täpset infot ning kuvab saadetise sihtriiki saabunuks juba siis, kui pakk on Hiinas eksporditerminali jõudnud või kui saadetis on näiteks jõudnud mõnda Euroopa riiki, mida saadetis enne Eestisse jõudmist läbib. Näiteks jõuab suurel hulgal Hiina saadetisi Eestisse Hollandi, Läti, Leedu ja Belgia kaudu. Kui AliExpressi jälgimiskeskkond kuvab saadetise sihtriiki jõudnuks juba Hollandis, Belgias, Lätis või Leedus, siis sealt füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib kuluda pakil veel kuni paar nädalat.

Käibemaksu lisandumist või mittelisandumist arvestatakse kuupäeva järgi, mil kaup on füüsiliselt Eesti pinnale jõudnud ning kohaliku tarneettevõtte poolt vastuvõtmiseks registreeritud. Tellimise kuupäev ei oma kahjuks tähtsust. Kõige lihtsam on seda jälgida Omniva kodulehel saadetise otsingust kui saadetiste kohta on olemas sündmus „Omniva sorteerimiskeskuses" enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu.

Maksu- ja tolliameti tolliteenuste arendusüksuse teenusejuht Kaari Lainevool täiendab:

Juhul, kui kaup siseneb EL-i territooriumile muu liikmesriigi kaudu enne 01. juulit, läbib selles liikmesriigis kõik vajalikud impordi tolliformaalsused ning saabub Eestisse peale 01.07 juba lahtitollituna (EL-i kaubana), siis ei ole vaja saadetist deklareerida.

Juhul, kui kaup siseneb EL-i territooriumile muu liikmesriigi kaudu enne 01.07 ning jätkab oma teekonda Eestisse tollijärelevalve all (n-ö lahtitollimata kujul), siis Eestisse saabumisel peale 01.07 tuleb läbi viia tollivormistus juba uute reeglite alusel.

Kui tellin Hiinast saadetise, mille tõendatav ostuväärtus on 0,1 eurot ja saatmiskulu puudub, siis kui palju tuleb selle kättesaamiseks, juhul, kui deklareerin ise, maksta tollimaksu ja käibemaksu?

Vastab maksu- ja tolliameti tolliteenuste arendusüksuse teenusejuht Kaari Lainevool:

Tollimaksu saadetisele ei lisandu, see rakendub alates 150-eurostele ja kallimatele saadetistele. Käibemaksu tuleb tasuda 20%, see tähendab, et 10-sendise saadetise eest tuleb tasuda 2 senti käibemaksu.

Kas väljastpoolt EL-i imporditud kauba käibemaksustamine Eesti poolt on õiguspärane? Käibemaks on olemuselt lisaväärtusmaks. Antud juhul kaup toodeti ja transporditi e. suurem lisaväärtus loodi välismaal. Kauba import Eestisse lisab väärtust ainult transpordi käibemaksu võrra (Ülemistelt tarbijani). Termin "impordikäibemaks" on ebaõnnestunud ka sellepärast, kuna käibemaks on lisaväärtusmaks ja suurem osa lisaväärtust on loodud välismaal, sh transport. Ostutehing ei toimu samuti Eestis, vaid välismaal (nt AliExpressi tingimuste järgi Singapuri seaduste järgi, sealne käibemaks on nullmääraga). Tegu pole siin ka pöördmaksustamisega, kus aluseks on tarbija asukoht, sest Hiinale tema loodud lisaväärtuse eest meil kogutavat käibemaksu ära ei maksta).

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Eesti lähtub kaupade käibemaksuga maksustamisel Euroopa Liidu üldistest reeglitest, mis on kirjas Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis 2006/112/EÜ. Üldise põhimõtte kohaselt maksustatakse kaup alati selle tarbimise riigis (ostja asukohariigis) ja seda ka piiriüleste tehingute korral, kus müüja ja ostja asuvad erinevates riikides ning kaup saadetakse müüja riigist ostja riiki müüja riigis on kaup piiriülese tehingu korral käibemaksust vabastatud.

See on oluline eeskätt käibemaksu neutraalsuse põhimõtte seisukohast käibemaks peab mõjutama kauba hinda ühtemoodi sõltumata sellest, kas tarbija ostab kauba oma riigi müüjalt, teise Euroopa Liidu riigi müüjalt või Euroopa Liidu välise riigi müüjalt. Kui Euroopa Liidu välisest riigist ostetud kaup oleks importimisel käibemaksust vabastatud, olekski see käibemaksu võrra odavam võrreldes tarbija asukohariigi müüjalt ostetud samasuguse kaubaga, mis võiks mõjutada tarbija valikut oma riigi müüja kahjuks.

Seetõttu on vastavalt käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punktile d käibemaksuga maksustatavaks tehinguks ka kauba import.

Mis õigusega võetakse Eestis käibemaksu täisväärtuselt, kus import Eestisse ei lisa väärtust rohkem kui pisike kaubatee osa Ülemistelt tarbija asukohani? Kas pole tegemist kõigi tunnuste järgi varjatud tollimaksuga, mille suhtes pole toime pandud tollilepete rikkumisi?

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre.

Vastavalt Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artiklitele 8586 ja nendel artiklitel põhinevale Eesti käibemaksuseaduse § 13 lõikele 1 arvutatakse kauba importimisel maksmisele kuuluv käibemaks summalt, mis koosneb:

1) kauba tolliväärtusest;
2) kauba sihtkohta toimetamisega seotud kuludest, mida ei ole tolliväärtusesse arvatud;
3) muudest kauba importimisel tollis tasumisele kuuluvatest maksudest peale käibemaksu (eeskätt on selleks tollimaks, juhul kui seda on vaja kauba importimisel maksta).

Kauba tolliväärtus määratakse vastavalt Euroopa Liidu tolliseadustikule. Tolliseadustiku (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 952/2013) artikli 70 kohaselt on kauba esmaseks tolliväärtuseks Euroopa Liidu territooriumile eksportimiseks müüdud kauba eest tegelikult makstud või makstav hind kogu summa, mille ostja on maksnud või maksab imporditud kauba eest müüjale või kolmandale isikule müüja kasuks ning mis hõlmab kõiki imporditud kauba müügi tingimusena tehtud või tehtavaid makseid.

Miks Eestis impordilt veelkord käibemaksu võetakse, kui tehing on eelnevalt teises riigis ära tehtud, kus on käibemaksu nullmäär ekspordile ja toimub ainult kohaletoimetamine tehingu järel, mitte kaks tehingut?

Vastab MTA otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Vastavalt Eesti käibemaksuseaduse §-le 6 tähendab kauba import Euroopa Liidu välise kauba lubamist Euroopa Liidus vabasse ringlusse. See vastab Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artiklile 30, mille kohaselt loetakse impordiks selliste kaupade Euroopa Liitu toomine, mis veel ei ole Euroopa Liidus vabas ringluses.

See tähendab, et import on mitte ainult liiduvälisest riigist selle kauba müüja poolt Euroopa Liitu saadetud kauba vastuvõtmine vaid ka importijale juba kuuluva kauba toomine tema enda poolt Euroopa Liidu välisest riigist Euroopa Liitu.

Kauba import tehinguna on käibemaksuga maksustamise objektiks vastavalt käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punktile d ja Eesti käibemaksuseaduse § 1 lõike 1 punktile 2. Teatud juhtudel on kauba import tõesti käibemaksust vabastatud kuid ainult kindlatel juhtudel ja kindlatel tingimustel. Kõik need juhud on Eesti käibemaksuseaduses loetletud (§ 17).

Näiteks on importimisel käibemaksust vabastatud reisija isiklikus pagasis Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetatud mittekaubanduslikku laadi kaup 300 euro väärtuses ning lennu- ja meretranspordi, välja arvatud eraviisiline lõbulend või eraviisiline lõbusõit merel, kasutamise korral 430 euro väärtuses (käibemaksuseaduse § 17 lõike 1 punkt 8). Seega ka selline reisija poolt Euroopa Liidu välises riigis ostetud kauba toomine Euroopa Liitu tema enda poolt on kauba import ja peaks üldreeglina olema käibemaksu objektiks, kuid on erandina käibemaksust vabastatud aga seda üksnes selles sättes nimetatud piirmäära ulatuses. Kui reisija poolt Euroopa Liitu toodud kauba või kaupade koguväärtus ületab nimetatud piirnormi, kuulub käibemaksuga maksustamisele piirnormi ületava kauba väärtus tervikuna.