Väinameri Liinid OÜ taotles Eesti riigilt kahjuhüvitisena 23 972 869,86 eurot ning sellelt võlaõigusseaduse alusel arvestatud viivist kuni kohtuotsuse täitmiseni, kuid kohus jättis nõude rahuldamata.

Samuti jättis kohus rahuldamata Leedo firma taotlused Euroopa Kohtult eelotsuse küsimiseks ja menetluse peatamiseks ning jättis menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

Kahjuhüvitise nõudes on halduskohus Väinamere Liinide kaebuse eelnevalt tagastanud läbivaatamatult, kuid Tallinna ringkonnakohus saatis selle halduskohtusse menetluse jätkamiseks tagasi.

Väinamere Liinide hinnangul seisneb tekkinud kahju saamata jäänud tulus 23 825 030 eurot ja otseses varalises kahjus 147 839,86 eurot.

Väinamere Liinid palus halduskohtul ka tuvastada, et riigikohus jättis õigusvastaselt lahendamata ebaseadusliku riigiabi andmisel põhineva kahjunõude varasemas haldusasjas, milles menetleti Väinamere Liinid OÜ kaebust Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu parvlaevaliinide vedaja leidmise riigihankes tekitatud kahju hüvitamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) viis 2014. aastal läbi saarte parvlaevaliinidel teenuse osutaja leidmiseks hanke. Väinamere Liinide väitel anti sõlmitud hankelepinguga ebaseaduslikku riigiabi, kuna hanke võitis Tallinna Sadama tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping ühispakkumus.

Halduskohus saab selles küsimuses üksnes juhinduda riigikohtu otsuses võetud õiguslikust hinnangust ja tehtud järeldusest.