Lidl ja Tallinna linn sõlmisid 2018. aastal lepingu, mis on seotud Raadiku 11 ja 11a kinnistutega Lasnamäel. Lepinguga võttis Lidl endale kohustuse avalikult kasutatavate teede, haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmis ehitada. Tallinna linna hinnangul pidid lepingu järgi tööd valmima hoone kasutusloa taotlemise ajaks.

Lidl esitas kasutusloa taotluse 5. märtsil.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet leidis, et lubatud teede ehitus polnud selleks ajaks valmis, ja teavitas lepingu rikkumisest taotluse menetluse raames.

Tallinn küsis ettevõttelt leppetrahvi maksmist ja lepinguga võetud kohustuste täitmist.

Lidl vastas, et kõik kohustuslikud tööd olid aprilli lõpu seisuga nõuetekohaselt ja täies ulatuses tehtud, seega ei näe nad alust leppetrahvi maksmiseks.

Loe lähemalt ERR-ist